Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Opava je levostranným přítokem Odry. Řeka Opava vzniká soutokem Černé a Střední Opavy ve Vrbně pod Pradědem v nadmořské výšce 540 m n. m. Délka toku činí 110,7 km. Plocha povodí je 2 089,0 km². Od ústí Opavice až do Opavy-Vávrovic tvoří státní hranici s Polskem (Opolské vojvodství) v délce cca 25 km. Největším přítokem je řeka Moravice. Pod Krnovem se údolí otevírá a řeka již teče nížinou zhruba jihovýchodním směrem až k ústí do Odry v Ostravě-Svinově ve 210 m n. m. Mezi Opavou a Ostravou řeka vytváří několik meadrovitých úseků se štěrkovými lavicemi, vysokými hlinitými břehy s hnízdy břehulí, vyskytuje se i volavka šedivá a ledňáček říční. Mezi Jilešovicemi a Děhylovem byla řeka zkrácena regulacemi o 2,5 km v souvislosti s těžbou štěrkopísku - jejímž důsledkem je vznik tzv. Hlučínského jezera. Řeka se tak dnes městu Hlučín úplně vyhýbá.

Mapa toku Opava po ústí do toku Odra

Opava po ústí do Odry

Děhylovský potok pramení pod vrchem Končina (340 m n. m.) v zámeckém parku v Dobroslavicích. Potok protéká Děhylovem a za obcí se v nivě vlévá do řeky Opavy. Při přívalových srážkách je obec ohrožována právě tímto potokem.

Vodní toky na území obce a předpokládané průsaky a přelivy železničního a silničního náspu při vybřežení řeky Opavy

Vodní toky na území obce a předpokládané průsaky a přelivy železničního a silničního náspu při vybřežení řeky Opavy

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Opava

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Děhylov, Opava 7,45 17,6 101 150 228 296 371 482 576

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Pro monitoring situace na řece Opavě slouží hlásný profil kat. A Děhylov, Opava. Nachází se 500 m za vlakovým nádražím po proudu řeky na pravém břehu řeky Opavy v ř. km 7,45 km. Platnost profilu: Opava – ústí do Odry. Hlásný profil je spravován ČHMÚ Ostrava. »
Monitoring Děhylovského potoku je zajišťován hlásným profilem kat. C Děhylov, Děhylovský potok. Profil se nachází při vstupu Děhylovského potoka do intravilánu obce u č.p. 77. Zde dochází při přívalových srážkách z důvodu nedostatečného průtočného profilu koryta k vybřežení potoka. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Děhylov. »
Pro lepší informovanost lze využít také hlásný profil kat. A Opava, Opava. Profil leží na pravém břehu řeku naproti budově závodu Povodí Odry v ř. km 35, 4. Platnost SPA: Krnov – Opava. Hlásný profil je spravován ČHMÚ Ostrava. »
Pro další podrobnější orientaci může sloužit také hlásný profil kat. A Branka, Moravice. Profil se nachází zhruba 1 km od posledních zahrádek v Brance u Opavy se na pravém břehu v polích v ř. km 6,22. Platnost SPA: pod Kružberkem – soutok s Opavou. Jeho platnost tedy není přímo v katastru obce Děhylov, ale lze jej využívat pro podrobnější orientaci, protože se Moravice stéká s Opavou pod městem Opava. Hlásný profil je spravován ČHMÚ Ostrava. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Děhylov

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.