Charakteristika zájmového území

Obec Děhylov leží v Moravskoslezském kraji, čtyři kilometry severozápadně od Ostravy a cca 1 km severovýchodě od města Hlučín, které je zároveň i jeho ORP. Obcí probíhá komunikace č. II/469 spojující Hlučín s městskými částmi Ostrava Plesná a Martinov. K 1. 1. 2016 žilo v Děhylově 710 obyvatel. Velikost obce činí 507 ha.

Využití pozemků v obci Děhylov

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 70,8 %
Orná půda 52,1 %
Zahrady 3,7 %
Trvalé travní porosty 15 %
Lesní půda 8,5 %
Zastavěné plochy 2,5 %
Vodní plochy 10,6 %
Ostatní plochy 7,6 %
Celková výměra k. ú. 507 ha

Katastrální území obce Děhylov

Z geologického hlediska tvoří zájmové území kvartérní horniny a to hlíny, spraše, písky a štěrky. V důsledku vysoké propustnosti těchto vrstev dochází v období povodňové situace k průsakům vody např. přes železniční násyp apod. Z půdního hlediska je obec tvořena kambizemí, pseudoglejí a v okolí vodních toků pak fluvizemí. Obec vystupuje z nížiny jednoho z nejníže položených míst okresu (215 m n. m.) až do charakteristické kopcovité krajiny okolí.

Dle Quittovi klasifikace spadá území do mírně teplé oblasti MT10, podnebí je tedy mírně teplé až teplé, s velmi teplými léty.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí 

Charakteristika
MT10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu v [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci v [°C] 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60