Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Dolní Bečva

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dolní Bečva a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Celé katastrální území obce spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p. Nejvýznamnějším vodním tokem v zájmovém území je Rožnovská Bečva. Vodní tok Rožnovská Bečva pramení ve Vsetínských vrších na severním úbočí vrchu Vysoká ve výšce 910 m n. m, protéká obcí Horní a Prostřední Bečva. Do zájmového území proniká z jihovýchodu, teče severozápadním směrem skrze intravilán obce Dolní Bečva a následně zájmové území opouští na západě. Vodní tok Rožnovská Bečva ústí do Vsetínské Bečvy u Valašského Meziříčí. Plocha povodí činí 254,3 km2 s délkou toku 37,6 km.

Dolní Rozpitý potok pramení v severozápadní části zájmového území a teče směrem na jih a jihozápad. Dále protéká ZSJ Dolní Rozpité a následně intravilánem obce Dolní Bečva, kde za sportovním areálem vtéká zprava do vodního toku Rožnovská Bečva. Cca 1 km západně od prameniště Dolního Rozpitého potoka pramení Horní Rozpitý potok. Horní rozpitý potok teče jihozápadním směrem přes ZSJ Horní Rozpité a následně proniká do intravilánu obce Dolní Bečva. Za průmyslovým areálem vtéká Horní Rozpitý potok zprava do vodního toku Rožnovská Bečva. Vodní tok Sovík pramení v katastrálním území Prostřední Bečva. Do zájmového území proniká z východu a teče směrem na západ. V ZSJ U Hajdů mění vodní tok Sovík směr toku na jihozápad a za mostem přes silnici I. třídy č. 35 vtéká zprava do vodního toku Rožnovská Bečva. Obec Dolní Bečva se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Při největších povodních v roce 1997, došlo k rozvodnění jak vodního toku Rožnovská Bečva, tak Horního a Dolního Rozpitého potoku. Největší škody v obci působil Horní a Dolní Rozpitý potok, kdy vlivem vysokého srážkového úhrnu došlo k jejich rozvodnění. Vysokou vymílací silou docházelo k transportu vysokého množství splavenin, které měly především charakter štěrku a kamení. Štěrk a kamení na mnoha místech zaplnil profily výše uvedených potoků a ty se poté vylévaly ze svých koryt. Kritická byla především veškerá místa se zúženým profilem, jako jsou mostky a propustky, u kterých docházelo k ucpávání profilu splaveninami a následnému přehrazení vodního toku.

Dle vyhlášky MZe č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, je vodní tok Rožnovská Bečva významným vodním tokem na území České republiky.
V zájmovém území se nachází několik nepojmenovaných vodních děl IV. kategorie, především v západní a jižní části.

 Vodní toky na území obce Dolní Bečva

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Dolní Bečva

Přehled vodních děl na území obce Dolní Bečva naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na správním území obce Dolní Bečva se přímo nenachází žádné významné vodní dílo, které by bezprostředně ohrožovalo obec. Je potřeba ovšem sledovat situaci na VD Horní Bečva nacházející se výše na toku Rožnovská Bečva.