Charakteristika zájmového území

Obec Dolní Řasnice je obec zemědělského charakteru v pohraničí, která leží v SO ORP Frýdlant v Libereckém kraji. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 531 obyvatel, z toho 272 mužů a 259 žen. Obec byla založena pravděpodobně v roce 1381, ale první písemný doklad pochází z roku 1409. Obec má vlastní poštu, mateřskou i základní školu do 5. stupně. V obci také s dlouholetou tradicí působí sbor dobrovolných hasičů.

Obec Dolní Řasnice

Geomorfologické charakteristiky

Celková velikost katastru činí 1 294 ha a leží v průměrné nadmořské výšce 355 m n. m. Katastrální území je protáhlého tvaru, jehož páteřní linií je vodní tok Řasnice, podél něhož je také situováno zastavěné území obce. Od Řasnice se území zvedá severním směrem k vrchům Řásný (433 m n. m.) a Lípovec (428 m n. m.). Za těmito vrchy pramení Arnoltický potok, pod nejvyšším vrcholem území - Vyhlídka (512 m n. m.). Na Arnoltickém potoku najdeme přírodní zajímavost Arnoltický vodopád ve formě třímetrové kaskády. Jižně od intravilánu obce najdeme vrcholy Písečník (405 m n. m.) a bezejmenný vrchol na jihovýchodě (402 m n. m.). Do lokality V Lukách na jihu zasahuje částečně přírodní park Peklo, jež chrání ráz zdejší krajiny a kde je nejvýznamnější znělcový vrchol Chlum. V jeho blízkosti se nacházejí archeologické nálezy z přelomu druhého a prvního tisíciletí před naším letopočtem. 

 

Struktura půdního fondu

Největší zastoupení využití plochy v území má orná půda s 42 %. Nachází se po obou stranách od intravilánu obce. Velkou část zaujímají i trvalé travní porosty (31,7 %) a lesní půda (18,6 %). Lesy se rozprostírají zejména na jihu a severu katastru. 

Využití pozemků v obci Dolní Řasnice (dle ČSÚ k 31. 12. 2018) 

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 543,9 ha 42 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 18,1 ha 1,4 %
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 409,9 ha 31,7 %
Lesní půda 240,4 ha 18,6 %
Vodní plochy 8,4 ha 0,6 %
Zastavěné plochy 17 ha 1,3 %
Ostatní plochy 56,5 ha 4,4 %
Celková výměra k. ú. 1294,3 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území do mírně teplé oblasti s označením MT 2. Tato klimatická oblast se vyznačuje krátkým létem s 20 - 30 letními dny a průměrnou teplotou v červenci mezi 16 - 17 °C. Léto je mírně chladné a mírně vlhké. Zima je normálně dlouhá s mírnými teplotami. Průměrné teploty v lednu se pohybují v rozmezí -3 až -4 °C.  Zima je suchá s normálně dlouhým trváním sněhové pokrývky v rozmezí 80 až 100 dní. 

Charakteristika mírně teplé oblasti MT 2 

Charakteristika
MT 2
Počet letních dnů 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 250 - 300
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 80 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100
Počet zamračených dnů 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50