Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Drnovice je při povodni ohrožováno zhruba 83 budov, které trvale obývá zhruba 226 obyvatel, z toho 30 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Ohrožené objekty na území obce Drnovice - agregované

Ohrožené objekty na území obce Drnovice

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Přímo v intravilánu je situována firma TOPAK spol. s.r.o., která může být při vyšších vodních stavech ohrožena tokem Lhotka. Jižně od intravilánu obce se nachází SEDOS stavby a.s., ZEAS Lysice a.s. a ČOV Drnovice, které mohou být ohroženy splachy z polí při přívalových deštích.
Ohrožující objekty na území obce Drnovice
Kontaminovaná místa na území obce Drnovice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Drnovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Drnovice u předsedy povodňové komise obce.