Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Drnovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Drnovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní tok Úmoří (Kamínka) pramení v katastru obce Rozseč nad Kunštátem ve výšce 608 m n. m. Nejprve teče jižním směrem, ale u Hluboké u Kunštátu se stáčí k jihovýchodu. Mezi Touboří, Kunicemi a Zbraslavcem teče zalesněným údolím. V intravilánu Zbraslavce se stáčí k jihu, takže do Drnovic přitéká od severu a protéká severovýchodní částí obce. Obec tok opouští v nepříliš hlubokém, nezalesněném údolí. Úmoří dále teče k východu severně od obce Krhov, za níž se stáčí k severozápadu až severu v katastru obce Jabloňany. Ve Skalici nad Svitavou se zprava vlévá do Svitavy v nadmořské výšce přibližně 303 m. Celková délka toku je 15,2 km, plocha povodí 61,9 km2. Významné přítoky Úmoří jsou Petrůvka (levostranný, soutok v intravilánu Zbraslavic) a Lhotka (pravostranný).

Průměrný sklon Úmoří (Kamínky) je 0,5°, nejvyšší nadmořská výška na území obce činí 363,1 m n. m. a nejnižší 329,6 m n. m. Na obrázku níže je znázorněn podélný profil Úmoří (Kamínky), který je stanoven na základě Digitálního modelu reliéfu 5. generace (DMR 5G). Tento model zohledňuje mostky, mosty a jezy na trase toku, a tudíž jsou součástí profilu také umělé vrcholy.

Podélný profil Úmoří (Kamínky) v ř. km 7,8 - 4,3

 

Vodní tok Lhotka pramení v katastru obce Kunice ve výšce kolem 550 m n. m. a měří celkem 4,81 km. Tok z větší části protéká zalesněným územím. V katastru Drnovic teče Lhotka hlubším zalesněným územím v Přírodním parku Lysicko, následně vtéká do intravilánu obce, kde se posléze vlévá v ř. km 6,6 do Úmoří.

Průměrný sklon Lhotky je 1,9°, nejvyšší nadmořská výška na území obce činí 458,7 m n. m., nadmořská výška soutoku Lhotky s Úmořím činí 346,8 m n. m. Na obrázku níže je znázorněn podélný profil Lhotky, který je stanoven na základě Digitálního modelu reliéfu 5. generace (DMR 5G). Tento model zohledňuje mostky, mosty a jezy na trase toku, a tudíž jsou součástí profilu také umělé vrcholy.

Podélný profil Lhotky v ř. km 3,4 - 0

 

Vodní toky na území obce Drnovice

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Drnovice

Přehled vodních děl na území obce Drnovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Drnovice se nachází tři rybníky relevantní ve vztahu k povodním. Na katastrální hranici Drnovic a Zbraslavce se nachází dva průtočné rybníky zvané Boří, jejichž vlastníkem je Ing. Jiří Křenovský. Na východě obce se při toku Úmoří nachází boční rybník, jehož vlastníkem je Jakub Tenora. Zbývající dvě vodní díla jsou malá a nemají na povodně vliv.