Charakteristika zájmového území

Obec Drnovice je vesnice nacházející se přibližně 15 km severozápadně od Blanska, 9 km jihozápadně od Boskovic a 3 km jižně od Kunštátu, v SO ORP Boskovice, v okrese Blansko, v Jihomoravském kraji. K 1. 1. 2022 bylo v obci evidováno 1 354 obyvatel. Rozloha obce je 800,5 ha. Část území obce leží v Přírodním parku Lysicko. První historická zpráva o obci je z roku 1249.

Co se týče využití půdy na území obce Drnovice, tak převažuje zejména orná půda, ve vyšších polohách na západě území pak lesy jehličnaté. Zástavba v obci je souvislá a koncentrovaná v centrální části katastrálního území. 

 

Katastrální území obce Drnovice

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava a oblast Českomoravská vrchovina. Území obce Drnovice je řazeno do celků Hornosvratecká vrchovina  (podcelek Nedvědická vrchovina - okrsek Sýkořská hornatina a Kunštátská vrchovina) a Boskovická brázda (podcelek Malá Haná - okrsek Lysická sníženina).

Okrsek Sýkořská hornatina se rozprostírá v západní části katastru obce Drnovice. Jedná se o rozsáhlou horskou klenbu s plochým středem, která má okraje rozřezané hlubokými údolími přítoků Svratky a Svitavy. Její plocha činí 214,29 km2. Na okrajích v údolích se nacházejí miocenní usazeniny. Na území se nachází 2. - 5. vegetační stupeň se souvislými zalesněnými smrkovými a smíšenými porosty, typické jsou v území ovocné sady a rozptýlená dřevinná vegetace. 

Okrsek Kunštátská vrchovina se rozkládá v severní části katastru obce Drnovice. Jedná se o členitou vrchovinu v povodí Svitavy s plochou 45,56 km2, která je prořezaná hlubokým údolím Křetínky a tvořená krystalinickými horninami. Nejvyšším bodem je vrchol Křib (582 m n. m.). V území se nachází 3. a 4. vegetační stupeň, převládají zde pole a lesy se smrkovými monokulturami případně borové porosty s příměsí dubu a buku.

Okrsek Lysická sníženina pokrývá východní část katastru obce Drnovice. Jedná se o protáhlou sníženinu s plochou 43,94 km2, jejíž okraje jsou tvořeny permokarbonskými usazeninami Boskovické brázdy. V okrsku se vyskytuje 2. a 3. vegetační stupeň, převažují zde téměř souvislá pole, která jsou narušována pouze rychlostní komunikací R43. 

Digitální model reliéfu obce Drnovice

Střední nadmořská výška obce se pohybuje od 300 m n. m. na východě území po přibližně 500 m n. m. na západě. Nejvyšší bod v rámci katastru obce je vrch Kamínek (549 m n. m.), který se nachází na severozápadě území.  Převýšení mezi dnem údolí vodního toku Úmoří a vrcholy okolních kopců místy dosahuje i přes 240 m.

Území obce Drnovice je z geologického hlediska tvořeno ve východní části území především sprašem a sprašovou hlínou, které jsou narušovány ostrůvky vápnitých jílů. Podél vodních toků se v území vyskytují nivní sedimenty. V jižní části intravilánu obce se vyskytuje písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment. Západní část katastru je tvořena porfyroblastickými dvojslídnými ortorulami. Severní část katastru je tvořena písčitými slínovci až jílovci spongilitickými.

Struktura půdního fondu

V území obce Drnovice jednoznačně dominuje půdní typ hnědozem a jeho variety. Západní část území je tvořena modální kambizemí, na kterou na západní hranici katastru navazuje mesobazická kambizem. Podél vodních toků se v území nachází fluvický glej a glejová fluvizem, na kterou ve východní části katastru navazuje luvická černozem. V severovýchodní části katastru se nachází malá část luvické šedozemě, dále pak kambizem dystrická arenická případně kambická pararendzina. 

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

V rámci využití území převažují zemědělské plochy (dominuje orná půda), nicméně lesy (převážně jehličnaté) se rozprostírají na více než třetině katastru obce. Dále následují ostatní plochy (52,2 ha), zahrady (34,1 ha), trvalé travní porosty (33,5 ha), zastavěné plochy (15,4 ha), sady (11 ha) a vodní plochy (7,7 ha).

Využití pozemků v obci Drnovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 355.3 ha 44.4 %
Chmelnice 0.0 ha 0.0 %
Vinice 0.0 ha 0.0 %
Zahrady 34.1 ha 4.3 %
Sady 11.0 ha 1.3 %
Trvalé travní porosty 33.5 ha 4.2 %
Lesní půda 291.3 ha 36.4 %
Vodní plochy 7.7 ha 1.0 %
Zastavěné plochy 15.4 ha 1.9 %
Ostatní plochy 52.2 ha 6.5 %
Celková výměra k.ú. 800.5 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Drnovice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000)  leží Drnovice na rozhraní mírně teplých klimatických oblastí MT3 (západní část) a MT7 (východní část).

Západní část obce se tedy vyznačuje krátkým, mírně chladným a mírně suchým létem, normálně dlouhou mírně chladnou a mírně suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky a mírným a dlouhým přechodným obdobím. Východní část území obce Drnovice je charakterizováno normálně dlouhým, mírným a mírně suchým létem, normálně dlouhou, mírně teplou až suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Přechodná období této oblasti jsou krátká, s mírným jarem a mírně teplým podzimem.

Charakteristika klimatických oblastí MT3 a MT7

Charakteristika MT3 MT7
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 160 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50