Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Obec Habrovany byla povodní postižena několikrát, nejvíce však v letech 2007 a 2011, kdy došlo k vysokým škodám na majetku. Na území obce lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Vzhledem ke členitosti místní krajiny a sklonitosti povodí je zde předpoklad rychlého nástupu povodňových vln. V současnosti je obec nejvíce ohrožována přívalovými srážkami zejména v jarních či letních měsících, kdy dochází k rozvodnění Habrovanského potoka a  bezejmenného toku (IDVT 10195906) na východním okraji obce. »
Místa odkud přichází přívalová povodeň na území obce Habrovany jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

V roce 2007 byla obec postihnuta povodněmi v důsledku vydatných přívalových srážek. Nejvíce byla postižena místní část "Habrovec", kdy Habrovanský potok nezvládal odvádět veškerou přitékající vodu z k. ú. Olšany a následkem toho došlo k vybřežení na místní komunikaci, která byla zanesena naplaveninami, a k  zatopení několika okolních nemovitostí, konkrétně sklepy u č. p. 57, 68, 69, 70, 71, 121, 300 a 306. Následně byla zaplavena požární zbrojnice s požární nádrží a okolím. Voda se také přelila přes silnici III. třídy a povodňová vlna prolomila vrata obecního úřadu (č. p. 13), kde došlo k zatopení dvora a okolních hospodářských budov (u č. p. 11). Následně voda prošla zámeckým parkem a rozlila se do polí.
V roce 2011 se vlivem přívalových srážek rozvodnil tok (IDVT 10195906) na východním okraji intravilánu obce a došlo k rozlití a zaplavení zahrad u rodinných domů, konkrétně parcely 370/1, 371/1, 374/1, 374/2, 378, 382/1 a 381/2.