Hladinoměry - Rochlov

Rochlov (Ovčí rybník)

Vodočetná lať je umístěna na vypouštěcím zařízení Ovčího rybníka. Úrovně hladiny, při kterých je dosaženo příslušných SPA, jsou odvozeny z kóty bezpečnostního přelivu a maximální hladiny a jsou na vodočetné lati barevně vyznačeny. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Rochlov, informace předává povodňovým orgánům obce Blatnice a ORP Nýřany.

Rochlov (přítok Kbelanského potoka)

Automatické hladinoměrné čidlo se nachází na pravostranném přítoku Kbelanského potoka u propustku pod silnicí pod č. p. 14. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Rochlov, informace předává povodňovým orgánům obce Blatnice a ORP Nýřany.