Charakteristika zájmového území

Obec Rochlov je samostatná obec nacházející se v Plzeňském kraji, 17 km západně od krajského města Plzně. Obec se nachází v jižní části okresu Plzeň – sever, ve správním obvodu ORP Nýřany. V obci bylo k 1. 1. 2019 evidováno celkem 295 obyvatel, z toho 137 mužů a 158 žen.

Katastrální území obce Rochlov

Celková rozloha katastru činí 461, ha, z toho 66,1 % rozlohy tvoří zemědělská půda (přičemž 58,4 % celkové rozlohy je orná půda, 1,9 % zahrady, 2,2 % ovocné sady a 3,8 % trvalé travní porosty), 28,1 % celkové rozlohy pak tvoří lesní půda, 0,7 % vodní plochy, 1,1 % zastavěné plochy a 3,9 % ostatní plochy. Zástavbu obce tvoří rodinné domy a bývalé zemědělské usedlosti.

Využití pozemků v obci Rochlov (dle ČSÚ k 24. 3. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 269.5 ha 58.4 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 8.6 ha 1.9 %
Sady 9.7 ha 2.1 %
Trvalé travní porosty 17.3 ha 3.7 %
Lesní půda 129.5 ha 28.1 %
Vodní plochy 3.0 ha 0.7 %
Zastavěná plochy 5.4 ha 1.1 %
Ostatní plochy 18.3 ha 4,0 %
Celková výměra k.ú. 461.3 ha 100 %

Nejvýznamnější dopravní tepnou na území obce je silnice III/2035, spojující Rochlov s obcemi Kbelany a Blatnice. V blízkosti obce rovněž probíhá dálnice D5 a silnice II/203 směrem na Nýřany. V obci se rovněž nachází zastávka na jednokolejné regionální železniční trati Nýřany - Heřmanova Huť (trať č. 201)

Obec leží v mírném jižním svahu, v nadmořské výšce 384 až 402 m n. m. Z geologického hlediska náleží území do oblasti Plzeňské pánve a v podloží převládají sladkovodní, fluvio-lakustrinní, sedimentární horniny svrchního karbonu a permu. V severní části zájmového území se pak místy vyskytují slabě metamorfované horniny Barrandienu. V okolí samotné obce se rovněž vyskytují pokryvy sprašových hlín. Geomorfologicky území náleží do provincie Česká vysočina, subprovincie Poberounská soustava, oblasti Plzeňská pahorkatina, celku Plaská pahorkatina a podcelku Plzeňská kotlina. Plzeňská kotlina je mělkou sníženinou charakterizovanou ploše pahorkatinným až plošinným reliéfem rozsáhlých pliocenních zarovnaných povrchů s širokými, mělce zahloubenými údolími vodních toků. Severní část katastru obce, která je relativně členitější, pak náleží do geomorfologického podcelku Stříbrská pahorkatina. Na geologickém podloží jsou vyvinuty především kambizemě, s ostrůvkovitým výskytem hnědozemí a luvizemí. Na holocenních sedimentech v údolí Kbelanského potoka jsou pak vyvinuty modální fluvizemě.

Oblast Plzeňské pánve, ve které se obec nachází, je charakteristická teplejším klimatem. Spadá do mírně teplé a mírně suché klimatické oblasti. Průměrné roční teploty se pohybují od 7,3 do 8,0 ˚ C. Průměrné roční srážkové úhrny se pohybují kolem 530 mm/rok.

Charakteristika chladné podoblasti MT 11

Charakteristika
MT 11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60