Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní toky na území obce Horní Maršov

Hlavním tokem na území Horního Maršova je horská řeka Úpa, která pramení cca dva kilometry od Sněžky v nadmořské výšce 1 432 m. Řeka protéká Krkonošemi, KRNAPem, Krkonošským podhůřím, u České Skalice vtéká na území České tabule a ústí v nejsevernějším výběžku Pardubické kotliny. Horní tok je charakteristický velkým spádem, balvanitým řečištěm (horská střediska – Pec pod Sněžkou, Velká Úpa a Horní Maršov). Pod městem Trutnov se tok řeky zmírňuje a koryto se rozšiřuje. Řeka dále protéká Babiččiným údolím. Před Českou Skalicí se rozděluje na dvě ramena, jedno napájí vodní nádrž Rozkoš, druhé rameno směřuje do Jaroměře, kde ústí do Labe v nadmořské výšce 250 m. Mezi významné přítoky patří Malá Úpa, Honzův ručej, Lysečinský potok, Maxův potok, Luční potok.

Do Lysečinského potoka v Dolních Albeřicích ústí z levé strany Albeřický potok. Největším přítokem Albeřického potoka je levostranný Suchý potok. Na Lysečinském potoce se nacházejí dvě vodní nádrže. Horní nádrž je udržovaná, spodní má charakter zarůstajícího mokřadu.

Vodní toky na území Horního Maršova mají nevyrovnaný odtok. Nejvyšší odtok nastává v jarních měsících, v období tání sněhové pokrývky, nejméně na podzim. Nerovnoměrné rozložení průtoků je také založeno devastaci lesních porostů, které výrazně ovlivňují zadržování srážek.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Úpa

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Horní Maršov, Úpa 64 2,69 26,7 -- 63,6 84 -- 141 171

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Pomocné hlásné profily - kategorie C -jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Horní Maršov se nachází hlásný profil kategorie A Horní Maršov (Úpa), který se nachází na blízko obecního úřadu. Limnigrafickou stanici provozuje ČHMÚ. SPA vyhlašované v tomto profilu platí v úseku horní tok po ústí Ličné.»
V rámci projektu byl vybudován hlásný profil kategorie C Horní Maršov, který leží na Lysečinském potoce nad soutokem s řekou Úpou na mostní konstrukci. Profil je vybaven hladinoměrným čidlem s automatickým odesíláním dat.»
Akademie věd vybudovala na území obce Horní Maršov následující tři hlásné profily s automatickým odesíláním dat, které jsou určeny k výzkumným účelům: Horní Maršov (Úpa); kategorie C », Dolní Albeřice (Albeřický potok); kategorie C », Horní Lysečiny (Lysečinský potok); kategorie C ».
Hlásné profily směrodatné pro území obce Horní Maršov
Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.