Charakteristika zájmového území

Městys Hustopeče nad Bečvou leží ve východní části Olomouckého kraje v okrese Přerov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Hranice. Městys je vzdálen od Hranic 12 km na východ a od Olomouce 50 km na východ. Městys se skládá ze 4 katastrálních území, která jsou zároveň místními částmi (Hustopeče nad Bečvou, Hranické Loučky, Poruba a Vysoká).

Území městyse Hustopeče nad Bečvou leží mezi Hranicemi a Valašským Meziříčím na pravém břehu Bečvy v nadmořské výšce od 260 m n. m. (u Bečvy) po 350 m n m. Místní část Vysoká leží na rozvodí mezi povodím Moravy a Odry – úmořím Černého a Baltského moře. Celková plocha katastrálních území má rozlohu 2391 ha. Počet obyvatel městyse k 1. 1. 2019 byl 1 771 obyvatel.

Kromě mateřské školy, je zde i základní škola (1. – 9. ročník). V budově zdravotního střediska najdeme lékárnu, ordinaci praktického lékaře pro dospělé i děti, gynekologa a stomatologa. V Hustopečích nad Bečvou byl v roce 2000 dokončen pečovatelský dům o kapacitě 24 lůžek. Nejbližší nemocnice je v Hranicích, současně s výjezdovým stanovištěm ZZS. V Olomouci se nachází heliport letecké záchranné služby Olomouckého kraje a FN Olomouc. V městyse působí 3 sbory dobrovolných hasičů (Hustopeče nad Bečvou, Poruba a Vysoká). Na konci devadesátých let byla v části Hustopeče nad Bečvou, Poruba a Vysoká provedena plynofikace.

Městysem prochází mezinárodní silnice E442 (I/35 Liberec – Hradec Králové – Olomouc - Žilina). Ostatní silnice jsou třetí třídy a místní komunikace. Jižní částí katastrálního území městyse vede železniční trať Hranice – Val. Mez. - Vsetín – Žilina.

Ve správním území městyse se nachází přírodní rezervace Choryňský mokřad.

Území městyse Hustopeče nad Bečvou

Geologická a geomorfologická charakteristika, struktura půdního fondu

Geomorfologicky území městyse leží v Západobeskydském podhůří, v geomorfologickém celku Podbeskydská pahorkatina, v podcelku Příborská pahorkatina. Geologické podloží inundace Bečvy je tvořeno kvartérními sedimenty (štěrky, písky), vyšší polohy terciérními pískovci a břidlicemi. Z půdního hlediska je území městyse rozlišeno na fluvizem glejovou (nachází se v nivě řeky Bečvy), na níž směrem do vyšších nadmořských výšek navazuje hnědozem oglejená, luvizem oglejená a nejvýše se nachází kambizem modální až arenická.

Využití pozemků v městyse Hustopeče nad Bečvou (podle ČSÚ, stav k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1 340,1 ha 56 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 68,7 ha 2,9 %
Sady 2,9 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 291 ha 12,2 %
Lesní půda 398,9 ha 16,7 %
Vodní plochy 64,9 ha 2,7 %
Zastavěné plochy 35 ha 1,5 %
Ostatní plochy 189,5 ha 7,9 %
Celková výměra k.ú. 2391 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Z klimatického hlediska (podle Quitta, 1971) správní území náleží do mírně teplé oblasti MT 10. Tato oblast je charakteristická tím, že v ní prší zhruba ve třetině dní (32 %) roku, přičemž na vegetační období připadají maximálně dvě třetiny (64 %) ročního úhrnu srážek, na zimu třetina. Sněhová pokrývka se může vytvořit až v pětině (22 %) dní roku. Zamračená obloha se vyskytuje nejvýše v 41 % dní roku, jasná obloha max. ve 14 % dní.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT 10 (podle Quitta, 1971)

Charakteristika
MT 10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50