Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území městyse Hustopeče nad Bečvou

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Hustopeče nad Bečvou a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky na území městyse Hustopeče nad Bečvou

Nejvýznamnějším vodním tokem na území městyse je Bečva (ř. km 50,542 – 51,419 a ř. km 51,750 – 52,850). Bečva (spojená) vzniká ve Valašském Meziříčí soutokem Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Délka toku spojené Bečvy je 61,5 km (plocha povodí je 1625,7 km², plocha povodí nad hlásným profilem Teplice nad Bečvou je 1275,33 km²), Rožnovské 37,6 km (plocha povodí: 254,4 km²) a Vsetínské Bečvy 58 km (plocha povodí 734,1 km²). Významným přítokem nad Hustopečemi nad Bečvou je řeka Juhyně. V Hustopečích nad Bečvou je koryto Bečvy tvořeno jednoduchým lichoběžníkem. Oblast kolem Bečvy je převážně zalesněná, místy je tvořena zemědělskými pozemky. Na pravém břehu se nachází jezera po těžbě štěrkopísků. V říčním km 50,560 přechází přes Bečvu silniční most (silnice III. třídy do Kelče), v okolí se nachází rekreační objekty. V inundačním území Bečvy na náspu vede železniční trať (Hranice – Valašské Meziříčí). V km 50,909 ústí do Bečvy Loučský potok, v km 53,204 Mřenka. Správcem vodního toku je Povodí Moravy, s. p.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Bečva

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Teplice nad Bečvou (Bečva) 41,4 15,5 219 317 452 555 659 799 908
Valašské Meziříčí (Rožnovská Bečva) 1,40 3,79 66,5 102 161 214 274 364 441
Jarcová (Vsetínská Bečva) 65,2 9,39 151  201  274 333 394 479 547

Loučský potok ústí do Bečvy v ř. km 50,909. Loučský potok protéká územím městyse od ř. km 0,000 po ř. km 4,730. Nad městysem protéká nezastavěným územím mezi loukami. Zastavěné území začíná na ř. km 2,0. Nad soutokem s Bečvou (ř. km 0,00 – 1,41) protéká potok zemědělskou krajinou, břehy jsou porostlé stromy a keři. V ř. km 0,29 přechází silniční most (silnice do Kelče). Nad železnicí (železniční most v ř. km 0,56) se na levém břehu nachází zástavba, silnice do Kelče a k železniční stanici vede také po levém břehu. V ř. km 0,73 je umístěn mostek k objektu na pravém břehu. V ř. km 1,41 se nachází silniční most silnice E442. Nad silničním mostem potok protéká zastavěným územím. V ř. km 1,545 se nachází most místní komunikace (ulice Školní), nad mostem je koryto upravené, oba břehy jsou opevněné svislými betonovými nebo kamennými zdmi. Šířka koryta je přibližně 3 m, hloubka 1,5 m. V tomto úseku jsou přes Loučský potok umístěny 4 lávky k objektům na levém břehu. Zástavba je na obou březích. V km 1,836 se nachází silniční mostek (na konci ulice Potoční), nad kterým zaúsťuje do Loučského potoka levostranný přítok. Těsně nad mostem je lokalizován přechod potrubí, dále pak lávka. Koryto je upraveno kamennými zdmi (šikmými), na levém břehu se nachází dům s pečovatelskou službou. V ř. km 1,95 se nachází mostek (ul J. V. Choraze u bytových domů). Dále tok protéká nezastavěným územím mezi zemědělskými pozemky. Správcem vodního toku Loučský potok je Povodí Moravy, s. p.

Potok Mřenka pramení na severním úbočí Petřkovické hůrky (608 m n. m.) v nadmořské výšce okolo 500 m n. m. Potok teče nejprve západním směrem k obci Palačov a u západního okraje městyse se stáčí jižním směrem. Severozápadně od obce Choryně na okraji lesa Bučky ústí potok Mřenka do řeky Bečvy. Kromě osady Palačov protéká Mřenka osadou Poruba, tok potoka je na území těchto osad regulován a břehy jsou zpevněny. Nad místní částí Poruba potok meandruje mezi zemědělskými pozemky, podél toku jsou břehové porosty. V místní části Poruba (od ř. km 3,9) protéká Mřenka centrální nezastavěnou částí městyse. Okolí potoka je zatravněno. Břehy jsou opevněny kameny. Na ř. km 3,67 se nachází mostek místní komunikace, pod ním v ř. km 3,465 je betonová lávka. Dále na levém břehu je malá vodní nádrž. Na ř. km 3,100 je silniční most (silnice z Hustopečí do Poruby), nad ním je ještě hospodářský mostek místní komunikace k objektům na pravém břehu. Dále Mřenka protéká mezi zemědělskými pozemky. V ř. km 1,787 přechází přes mřenku silnice E442, v ř. km 1,036 železniční trať. Mřenka ústí do Bečvy mimo k. ú. městyse (ř. km 53,204). Správcem vodního toku je Povodí Moravy, s. p.

Podélný profil toku Bečva

Podélný profil toku Bečva

Základní údaje o vodních dílech na území městyse Hustopeče nad Bečvou

Přehled vodních děl na území městyse Hustopeče nad Bečvou naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
U Hustopečí nad Bečvou se nachází štěrkoviště (plocha 17,1 ha) a několik rybníků:

Dále se v blízkosti městyse nachází dvě větší vodní díla – vodní dílo Bystřička a vodní dílo Karolinka, které by mohly v případě havárie vyvolat povodeň. Více informací viz kap. Odtokové poměry»