Stupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p., Lesy ČR, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území městyse Hustopeče nad Bečvou může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Bečva, Mřenka, Loučský a Vysocký potok. Pro varování a včasnou ochranu městyse slouží následující hlásné profily:

Hlásné profily s platnými SPA pro území městyse Hustopeče nad Bečvou:

 • Hlásný profil kat. A - Teplice nad Bečvou, Bečva »
  Profil ve správě ČHMÚ Ostrava je umístěn v areálu lázní Teplice n. B., ca 400 m nad lávkou pro pěší na levém břehu. Platnost SPA je pro úsek toku od Valašského Meziříčí po Lipník nad Bečvou.
 • Hlásný profil kat. C - Hustopeče nad Bečvou, Loučský potok »
  Profil ve správě městyse Hustopeče nad Bečvou je umístěn v ulici Chmelník pod bytovými domy. Profil monitoruje hlídková služba městyse, hladinoměr automaticky přenáší data a zasílá varovné SMS zprávy předsedovi a místopředsedovi povodňové komise.
 • Hlásný profil kat. C - Hustopeče nad Bečvou (Poruba), Mřenka »
  Profil ve správě ORP Hranice je umístěn na povodní straně betonového mostu pod místní komunikací. Hladinu sleduje hlídková služba městyse.

Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:

 • Hlásný profil kat. A - Jarcová, Vsetínská Bečva » 
  Profil ve správě ČHMÚ se nachází na levém břehu Bečvy, 100 m pod mostem. Platnost SPA je pro úsek toku od soutoku s Bystřicí po soutok s Rožnovskou Bečvou.
 • Hlásný profil kat. A - Valašské Meziříčí, Rožnovská Bečva »
  Profil se nachází v ř. km 1,4 u jezu v ul. Kupkova.
 • Hlásný profil kat. B - Kelč, Juhyně »
  Profil ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází ve městě Kelč na levém břehu řeky blízko soutoku s Hájovým potokem nedaleko č. p. 157 a 294.
 • Hlásný profil kat. C - Milotice nad Bečvou, Milotický potok »
  Profil ve správě ORP Hranice se nachází pod mostem na silnici č. I/35.
 • Hlásný profil kat. C - Choryně, Bečva »
  Profil ve správě Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko se nachází na mostu silnice III. třídy č. 43913 (směrem na Hustopeče nad Bečvou a Lhotku nad Bečvou) na severním okraji intravilánu. Hladinoměr je vybaven ultrazvukovou sondou a automaticky přenáší data.
Hlásné profily směrodatné a doplňkové pro území městyse Hustopeče nad Bečvou

Hlásné profily v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Na území městyse Hustopeče nad Bečvou nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 260 cm - 164,0 m3/s  na hlásném profilu kategorie A Teplice nad Bečvou, Bečva
 • dosažením stavu 40 cm na hlásném profilu kategorie C Hustopeče nad Bečvou, Loučský potok
 • dosažením stavu 120 cm na hlásném profilu kategorie C Hustopeče nad Bečvou (Poruba), Mřenka
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území městyse, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části městyse), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

Na území městyse Hustopeče nad Bečvou je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 330 cm – 249,0 m3/s  na hlásném profilu kategorie A Teplice nad Bečvou, Bečva
 • dosažením stavu 80 cm na hlásném profilu kategorie C Hustopeče nad Bečvou, Loučský potok
 • dosažením stavu 160 cm na hlásném profilu kategorie C Hustopeče nad Bečvou (Poruba), Mřenka
 • při přechodném výrazném zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, případně nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce vodního toku
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Hranice nebo povodňovou komisí Olomouckého kraje)

Vyhlášením II. SPA se aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území městyse Hustopeče nad Bečvou je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 400 cm – 347,0 m3/s  na hlásném profilu kategorie A Teplice nad Bečvou, Bečva
 • dosažením stavu 120 cm na hlásném profilu kategorie C Hustopeče nad Bečvou, Loučský potok
 • dosažením stavu 200 cm na hlásném profilu kategorie C Hustopeče nad Bečvou (Poruba), Mřenka
 • při bezprostředním zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může ohrožovat majetek či životy obyvatel
 • při výrazném překročení limitních srážek na srážkoměru městyse - vzniku přívalové povodně v městysi
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce toku
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně (povodňovou komisí ORP Hranice nebo povodňovou komisí Olomouckého kraje)

Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)