Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městyse Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Hranice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v městysi, povodňová komise městyse Hustopeče nad Bečvou.

Osoby na území městyse Hustopeče nad Bečvou budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městyse.

V případě povodně na Loučském potoce lze očekávat zaplavení ulice Potoční a Na Hrázi na obou březích toku a poškození/zneprůjezdnění obslužných lávek a mostků. Zaplaveny pravděpodobně budou i části ulic Školní a Dlouhá přiléhající k potoku a ulice Nádražní. Objízdná trasa může vést přes přes Milotice n. B. (silnice I/35), místní část Hranické Loučky, obce Heřmanice a Dub do místní části Vysoká a dále do intravilánu Hustopečí n. B. (po silnicích III. třídy).
Rozliv řeky Bečvy způsobí zaplavení silnice do Kelče přes Němetice před mostem přes Bečvu. V případě větších povodní na Bečvě lze očekávat i uzavření úseku silnice I/35 (E442) mezi Hranicemi a Valašským Meziříčím. Objízdná trasa vede do Hranic přes Bělotín (podle aktuální situace na vodním toku Luha v okolí Polomi), do Valašského Meziříčí přes Hostašovice. Z Hranic, popřípadě Valašského Meziříčí mohou vozidla pokračovat dále směrem na Kelč (pouze za předpokladu, že budou průjezdné mosty). »
Dopravní omezení na území městyse Hustopeče nad Bečvou
Objízdné trasy na území městyse Hustopeče nad Bečvou

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.