Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Říčka Okluky je vodohospodářsky významný tok. Pramení na svazích Lesné v nadmořské výšce 623 m. Protéká Horním Němčím, Slavkovem, Dolním Němčím, Hlukem, Ostrožskou Lhotou a Uherským Ostrohem, kde ústí do řeky Moravy ve výšce 175 m n. m. Délka toku je cca 31,1 km, plocha povodí 121,3 km2, průměrný průtok u ústí 0,40 m3.s-1. Na řece Okluky se nenacházejí vodní díla s významnějším protipovodňovým účinkem. Řeka ohrožuje obce Horní Němčí, Slavkov, Dolní Němčí.

Hydrologické charakteristiky vodních toků

Místo profiluN-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Dolní Němčí, Okluky 5,2  -- 15,5 21,5 29,5 41,0 52,0

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Horní Němčí může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Okluky. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásný profil: Hlásný profil kat. C Horní Němčí, Okluky.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Horní Němčí, Okluky »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 70
Pohotovost 100
Ohrožení 120
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.