Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Hradec - Nová Ves je při povodni ohrožováno 12 budov, které trvale obývá 23 obyvatel, z toho 7 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Do kategorie krátkodobě pobývajících osob v ohrožených objektech spadá 20 obyvatel.  Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » Při povodni významného rozsahu může být ohroženo až 130 osob.
Ohrožené objekty na území obce Hradec - Nová Ves - agregované

Ohrožené objekty na území obce Hradec - Nová Ves

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází čerpací stanice, která by mohla být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území obce Hradec - Nová Ves
Kontaminovaná místa na území obce Hradec - Nová Ves

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Hradec - Nová Ves.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Hradec - Nová Ves u předsedy povodňové komise obce.