Charakteristika zájmového území

Obec Hradec - Nová Ves je obcí  ležící 12 km od města Jeseník, do jehož SO ORP spadá.  K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 402 obyvatel. Velikost obce činí 449,1 ha. Obec sousedí s obcemi Velké Kunětice, Supíkovice, Písečná a Mikulovice. Obec se dělí na dvě části, a to Hradec u Jeseníka a Nová Ves u Jeseníka.

Katastrální území obce Hradec - Nová Ves

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, podprovincie Krkonošsko-jesenické a Jesenické oblasti, celku Zlatohorská vrchovina. Nejvyšším bodem území je vrchol Na Vyhlídce s nadmořskou výškou 503 m n. m. odkud se území svažuje k údolí řeky Bělé. Území obce je rozděleno několika údolími jednotlivých potoků. Geologické podloží tvoří metaryolity a metadacity.


Struktura půdního fondu

V území obce Hradec - Nová Ves jednoznačně dominuje půdní typ pseudoglej a jeho variety. Výjimku tvoří severní část území Nové Vsi, které je tvořeno kambizeměmi.

Celková rozloha řešeného území činí 449,1 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že většinu katastrálního území zabírá orná půda, která tvoří více než 50 % rozlohy obce.  Více než 20 % území je pokryto lesy. Zástavba obce tvoří pouze 1,6 %.

Využití pozemků v obci Hradec - Nová Ves  (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 242,8 ha 54,1 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 16,4 ha 3,7 %
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 43 ha 9,6 %
Lesní půda 103,7 ha 23,1 %
Vodní plochy 8,8 ha 2 %
Zastavěné plochy 17,2 ha 1,6 %
Ostatní plochy 27,2 ha 6,1 %
Celková výměra k.ú. 449,1 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce Hradec - Nová Ves k oblasti MT7.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT7

Charakteristika MT7
Počet letních dnů 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50