Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Na území obce je při povodni ohrožováno přibližně 40 objektů, které trvale obývá zhruba 131 obyvatel, z toho 23 obyvatel řadíme do rizikové skupiny (starší 70 let nebo invalidní). »

Ohrožující objekty

V zaplavované zóně Ředického potoka na území obce se nenachází žádné objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). 

V těsné blízkosti Ředického a Hlubokého potoka se nachází sběrný dvůr č. p. 84, neřadí se však mezi povodní ohrožené objekty, z toho důvodu také není na seznamu ohrožujících objektů.


Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

  

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Horní Ředice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Horní Ředice u předsedy povodňové komise obce.