Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Horní Ředice se nenachází žádný hlásný profil kat. A ani B.

Pro obec jsou klíčové hlásné profily kategorie C. I v tomto případě však hladinové čidla nejsou umístěné přímo v obci. Proto včasnou výstrahu bude obec využívat hladinové čidlo umístěné nad obcí Horní Ředice, ve městě Holice. Pro kontrolu bude využívat čidlo pod obcí Horní Ředice, v obci Dolní Ředice.

Hladinoměrná stanice Dolní Ředice (Ředický potok) se nachází pod mostní konstrukci na parcele číslo 36/158. Dochází zde velmi často k rozlití vody Ředického potoka a následnému zaplavení území. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Dolní Ředice a Horní Ředice.

Hladinoměrná stanice Holice (Ředický potok) se nachází pod mostní konstrukci na pozemku číslo 2430/2. Dochází zde ke slévání vody do Ředického potoka z přívalových dešťů z polí od Poběžovic, Kamence, Koudelky a Velín. Následně dochází k vylití vody z koryta a zaplavení oblasti. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Holice, Horní Ředice a Dolní Ředice.

 

Supně povodňové aktivity - hlásné profily kategorie C, Dolní Ředice - Ředický potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost  80
Pohotovost  110
Ohrožení  160
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz


Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kategorie C, Holice - Ředický potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost  70
Pohotovost  100
Ohrožení  130
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.