Charakteristika zájmového území

Obec Horní Ředice patří do mikroregionu Holicko. Tyto obce jsou ve většině případů obce zemědělského charakteru, i když mnohde silně působí prvky průmyslu, lesního hospodářství či rozvoje cestovního ruchu. Všechny obce svazku mají dobře vybavené zázemí pro působení samosprávy a většinou se nacházejí na dobrých komunikačních spojích. Obce jsou a budou spojeny nejen zájmy hospodářskými, ale i vzájemnými kontakty a spoluprací v řešení samosprávných záležitostí, v informatice, v propagaci i dalších oblastech veřejného života.

Obec Horní Ředice se nachází v Pardubickém kraji, na území okresu Pardubice. Obec spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností – Holice. Horní Ředice leží cca 14 km východně od krajského města Pardubice a 3 km západně od centra města Holice. Katastr obce byl osídlen již od pravěku, což dokládají archeologické nálezy na blízkém kopci Hořánek. První písemná zmínka o obci Horní Ředice pochází z roku 1336. Dominantou obce je kostel Sv. Václava z roku 1857. Významná je zachována dřevěná zvonice z roku 1729.

K 31. 12. 2012 bylo v obci evidováno 1008 obyvatel a jejích průměrný věk byl 38,2 let. Občané obývají zhruba 351 domů. Rozloha obce činí 1112 ha, z toho cca 73,5 % tvoří zemědělská půda, 14,7 % lesní půda, 5,3 % vodní plochy, 1,7 % zastavěné plochy a 4,9 % ostatní plochy.

Z geomorfologického hlediska se obec řadí do soustavy Českého masívu, přesněji do geomorfologického celku Východolabská tabule, podcelku Pardubická kotlina a okrsku Holická tabule. Průměrná nadmořská výška obce činí 237 m n. m.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do teplé oblasti T2.

Území spadá do povodí Labe. Intravilánem obce, mezi poměrně hustou zástavbou, protéká vodní tok Ředický potok – jeden z nejvýznamnějších na území obce. Pramení východně od Holic, ve výšce 287 m n. m.. U Chotče se slévá s Brodeckým potokem ve výšce 225 m n. m. a následně nad obcí
Luková, ústí do Labe jako jeho levostranný přítok. Plocha povodí činí celkem 32, 6 km2, celková délka toku je 16,34 km.

Katastrální území obce Horní Ředice