Charakteristika zájmového území

Město Hrochův Týnec leží v Pardubickém kraji přibližně 10 kilometrů východně od Chrudimi. Město se skládá z pěti místních částí: Hrochův Týnec, Stíčany, Blížňovice, Blansko a Skalice. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Chrudim. V Hrochově Týnci bylo k 1. 1. 2019 evidováno 1942 obyvatel. Velikost katastru města činí 12,5 km2. Ve městě se nachází Mateřská a Základní škola, knihovna a Základní umělecká škola. Město nabízí kulturní a sportovní zázemí, zájmové činnosti a příležitosti pro mnoho jiných volnočasových aktivit.


Katastrální území města Hrochův Týnec

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Území města je situováno ve Svitavské pahorkatině v nadmořské výšce 250 m, má pahorkatinný charakter, nevyskytují se zde výrazné vyvýšeniny. Nejvyšší bod území je bezejmenný kopec s nadmořskou výškou 269,5 m.

Správní území města Hrochův Týnec geomorfologicky náleží do Hercynského systému a provincie Česká vysočina. Celé území spadá do subprovincie Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina a podcelku Chrudimská tabule. Z geologického hlediska tvoří podloží území města a okolí převážně kvartérní sedimenty (hlíny, spraše, písky a štěrky) a ostrůvkovitě vystupují mezozoické horniny (pískovce, jílovce).

Půdní poměry území města jsou charakterizovány několika půdními typy. V okolí vodních toků Novohradka a Ležák tvoří půdní pokryv černice, při jihovýchodním okraji zasahují na území fluvizemě podél toku Žejbro, dále se při severovýchodním okraji území nacházejí hnědozemě a mimo výše zmíněné plochy se nachází černozemě.

Struktura půdního fondu

Využití pozemků ve městě Hrochův Týnec (dle ČSÚ k 1. 1. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 890,1 ha 71,2 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 28,2 ha 2,3 %
Sady 8,9 ha 0,7 %
Trvalé travní porosty 80,7 ha 6,5 %
Lesní půda 13,9 ha 1,1 %
Vodní plochy 26,7 ha 2,1 %
Zastavěné plochy 31,7 ha 2,5 %
Ostatní plochy 169,7 ha 13,6 %
Celková výměra k.ú. 1 249,8 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá jižní část území obce do teplé podoblasti T2.

Charakteristika vybrané oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50