Charakteristika zájmového území

Město Hrochův Týnec leží v Pardubickém kraji přibližně 10 kilometrů východně od Chrudimi. Město se skládá z pěti místních částí: Hrochův Týnec, Stíčany, Blížňovice, Blansko a Skalice. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Chrudim. V Hrochově Týnci bylo k 1. 1. 2020 evidováno 2 026 obyvatel. Velikost katastru města činí 12,5 km2. Ve městě se nachází Mateřská a Základní škola, knihovna a Základní umělecká škola. Město nabízí kulturní a sportovní zázemí, zájmové činnosti a příležitosti pro mnoho jiných volnočasových aktivit.


Katastrální území města Hrochův Týnec

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Území města je situováno ve Svitavské pahorkatině v nadmořské výšce 250 m. Pahorkatinný charakter zájmového území zapříčiňuje, že se zde nevyskytují výrazné vyvýšeniny. Nejvyšší bod území je bezejmenný kopec s nadmořskou výškou 269,5 m n.m.

Správní území města Hrochův Týnec geomorfologicky náleží do Hercynského systému a provincie Česká vysočina. Celé území spadá do subprovincie Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina a podcelku Chrudimská tabule. Z geologického hlediska tvoří podloží území města a okolí převážně kvartérní sedimenty (hlíny, spraše, písky a štěrky) a ostrůvkovitě vystupují mezozoické horniny (pískovce, jílovce).

 

Struktura půdního fondu

Půdní poměry území města jsou charakterizovány několika půdními typy. V okolí vodních toků Novohradka a Ležák tvoří půdní pokryv černice, při jihovýchodním okraji zasahují na území fluvizemě podél toku Žejbro, dále se při severovýchodním okraji území nacházejí hnědozemě a mimo výše zmíněné plochy se nachází černozemě.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 1 250,7 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako zemědělská půda (1 009,2 ha), která je tvořena ornou půdou (887,3 ha), trvalými travními porosty (82,2 ha), ovocnými sady (7,3 ha) a zahradami (32,4 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plochy (169,8 ha), zastavěné plochy a nádvoří (31,1 ha), vodní plochy (26,6 ha) a lesní pozemky (13,9 ha).

Využití pozemků ve městě Hrochův Týnec (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 887,3 ha 70,9 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 32,4 ha 2,6 %
Sady 7,3 ha 0,6 %
Trvalé travní porosty 82,2 ha 6,6 %
Lesní půda 13,9 ha 1,1 %
Vodní plochy 26,6 ha 2,1 %
Zastavěné plochy 31,1 ha 2,5 %
Ostatní plochy 169,8 ha 13,6 %
Celková výměra k.ú. 1 250,7 ha 100,0 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území města Hrochův Týnec je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10,0 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území města do teplé podoblasti T2.

Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou a velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 500 – 600 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8 – 9 °C. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybrané oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50