Stupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Hrochův Týnec může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Novohradka, Žejbro a Ležák. Pro varování a včasnou ochranu města slouží následující hlásné profily:

Hlásné profily s platnými SPA pro území města Hrochův Týnec:
 • Hlásný profil kat. B - Luže (Novohradka) - nachází se v obci Luže, na mostu silnice směrem Luže - Zdislav, na levém břehu. Platnost SPA je pro úsek horního toku po Žejbro. SPA jsou dle tohoto hlásného profilu závazné pro místní část Blížňovice. »
 • Hlásný profil kat. B - Úhřetice (Novohradka) - nachází se v obci Úhřetice, na mostu silnice Úhřetice - Dvakačovice, na levém břehu. Platnost SPA pro úsek toku je od ústí Žejbra po ústí do Chrudimky. »
 • Hlásný profil kat. C - Hrochův Týnec (Ležák) - vodočetná lať je umístěna v centru města Hrochův Týnec nedaleko Městského úřadu. »
 • Hlásný profil kat. C - Blížňovice (Novohradka) - pro potřeby města byl vybudován hlásný profil nacházející se v Blížňovicích, na silničním mostě přes Novohradku u č. p. 43. »
Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:
 • Hlásný profil kat. C - Řestoky (Ležák) - nachází se v obci Řestoky, na lávce u mostu. »
 • Hlásný profil kat. C - Zaječice (Ležák) - nachází se v obci Zaječice, na mostní konstrukci silnice II/358 nad tokem Ležák. »
 • Hlásný profil kat. C - Chrast (Žejbro) - nachází se pod výustním objektem městské ČOV ve městě Chrast. »
Hlásné profily směrodatné a doplňkové pro území města Hrochův Týnec

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 

 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Na území města Hrochův Týnec nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 120 cm na hlásném profilu kategorie B Luže (Novohradka)
 • dosažením stavu 250 cm na hlásném profilu kategorie B Úhřetice (Novohradka)
 • dosažením stavu 100 cm na hlásném profilu kategorie C Hrochův Týnec (Ležák)
 • dosažením stavu 100 cm na hlásném profilu kategorie C Blížňovice (Novohradka)
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území města, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. 

Na území města Hrochův Týnec je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 150 cm na hlásném profilu kategorie B Luže (Novohradka)
 • dosažením stavu 280 cm na hlásném profilu kategorie B Úhřetice (Novohradka)
 • dosažením stavu 150 cm na hlásném profilu kategorie C Hrochův Týnec (Ležák)
 • dosažením stavu 140 cm na hlásném profilu kategorie C Blížňovice (Novohradka)
 • při přechodném výrazném zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, případně nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce vodního toku
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Chrudim nebo povodňovou komisí Pardubického kraje)

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území města Hrochův Týnec je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 180 cm na hlásném profilu kategorie B Luže (Novohradka)
 • dosažením stavu 320 cm na hlásném profilu kategorie B Úhřetice (Novohradka)
 • dosažením stavu 180 cm na hlásném profilu kategorie C Hrochův Týnec (Ležák)
 • dosažením stavu 180 cm na hlásném profilu kategorie C Blížňovice (Novohradka)
 • při bezprostředním zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může ohrožovat majetek či životy obyvatel
 • při výrazném překročení limitních srážek na srážkoměru města - vzniku přívalové povodně ve městě
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce toku
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně

Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni). Za správný průběh činností povodňového orgánu je zodpovědný předseda povodňové komise města, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise.

Pokud se povodeň týká výhradně správního území města, vyhlašuje II. (III.) SPA povodňový orgán města. V jiných případech vyhlašuje SPA nadřízený povodňový orgán, resp. povodňový orgán ORP Chrudim. Stejný povodňový orgán, který vyhlásil II. (III.) SPA jej po pominutí důvodů k jeho vyhlášení také odvolává.

Povodňovou ochranu na území města Hrochův Týnec bude řídit povodňová komise města Hrochův Týnec v součinnosti s PK ORP Chrudim.