Charakteristika zájmového území

Město Ivanovice na Hané leží 10 km severovýchodním směrem od města Vyškov, které je také příslušnou obcí s rozšířenou působností. K 31. 12. 2015 bylo ve městě evidováno 2 908 obyvatel (ČSÚ). Město leží v nadmořské výšce 214 m n. m. a rozkládá se na ploše 2143,1 ha.

Území města Ivanovice na Hané se nachází v povodí řeky Hané, která je také páteřním tokem tohoto území. Řeka Haná se vlévá do Moravy a na své délce 57 km přibírá několik významných přítoků: Pruský potok, Medlovický potok, Švábenický potok, Tištínka, Pustiměřský potok a Brodečka. Nejvýznamnějším vodohospodářským dílem v povodí je vodní nádrž Opatovice, která se nachází na Malé Hané, asi 4 km nad soutokem Malé a Velké Hané, jenž utváří řeku Hanou.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území do teplé oblasti T2, která se vyznačuje průměrnou lednovou teplotou -2 - -3°C, červencovou 18 - 19°C a průměrným úhrnem srážek ve vegetačním období 350 - 400 mm.

Geomorfologicky náleží území do provincie Západní Karpaty a soustavy Vnější Západní Karpaty. Severní část území města Ivanovice na Hané spadá do podsoustavy Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Vyškovská brána a podcelku Ivanovická brána. Jižní část vymezeného území náleží do podcelku Bučovická pahorkatina, jež náleží do celku Litenčická pahorkatina, podsoustavy Středomoravské Karpaty.

Město Ivanovice na Hané leží v zemědělské krajině úrodné Hané, která se vyznačuje černozeměmi na spraších. Podél vodního toku Haná nalezneme na nivních sedimentech černice.

Ve využití pozemků tedy převládá zastoupení orné půdy, vodní plochy tvoří díky Ivanovickému rybníku 2 % z celkové rozlohy území.

Katastrální území města Ivanovice na Hané

 

Využití pozemků ve městě Ivanovice na Hané (dle ČSÚ k 31. 12. 2016)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1 732 ha 80,8 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 47,8 ha 2,2 %
Sady 8,8 ha 0,4 %
Trvalé travní porosty 8,6 ha 0,4 %
Lesní půda 8,7 ha 0,4 %
Vodní plochy 44,6 ha 2.1 %
Zastavěná plochy 44,6 ha 2.1 %
Ostatní plochy 248 ha 11,6 %
Celková výměra k.ú. 2 143,1 ha 100 %