Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Řeka Haná vzniká soutokem Malé Hané a Velké Hané v Dědicích u Vyškova, v nadmořské výšce 260 m n. m. Obě zdrojnice pramení na Drahanské vrchovině, Malá Haná pramení u Kulířova ve výšce 545 m n. m., Velká Haná pramení v Drahanech ve výšce 630 m n. m. Haná teče severovýchodním směrem Vyškovskou bránou a vlévá se zprava do řeky Moravy severně od města Kroměříž (192 m n. m.).

Celková délka toku činí 57 km a plocha povodí 607 km2. Průměrný průtok při ústí je 1,70 m3.s-1. Významnými přítoky jsou Roštěnický potok, Pustiměřský potok, Švábenický potok a Tištínka. Nejvýznamnějším vodohospodářským objektem je vodní nádrž Opatovice, která se nachází na Malé Hané, asi 7 km severozápadně od města Vyškov. Nádrž má kamenitou hráz, vysokou 42,8 m a je využívaná jako zdroj vody pro obyvatele.

V zájmovém území činí délka vodního toku Hané 5,2 km. Na území se nacházejí dva významné pravostranné přítoky: Rumza, Švábenický potok a jeden levostranný: Pustiměřský potok. Významným vodohospodářským objektem v území je rybochovný Ivanovický rybník, který se nachází na Pustiměřském potoku severně od Ivanovic na Hané.

  Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Haná

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Vyškov, VD Opatovice - odtok, Malá Haná (ČHMÚ) 4,15 0,19 3,6 7,8 10,1 16,1 19,0
Hlásný profil kat. B Vyškov, Haná (ČHMÚ) 32,4 0,44 7,5 16,5 21,0 34,0 40,0

zdroj:
profil Malá Haná (EL z webu ČHMÚ)
profil Haná (EL z webu ČHMÚ)

 

HLÁSNÉ PROFILY »

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Ivanovice na Hané může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Haná Pustiměřský potok. Pro varování a včasnou ochranu města slouží následující hlásné profily:
Hlásný profil kat. A VD Opatovice - odtok (Malá Haná) ve správě Povodí Moravy, s. p., se nachází asi 15 km od správního území Ivanovice na Hané proti proudu vodního toku Haná, avšak je důležitý pro sledování vodních stavů Hané, protékající územím města. 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kat. A - Vyškov, VD Opatovice - odtok, Malá Haná (provozovatel: Povodí Moravy, s. p.) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 100
Pohotovost 120
Ohrožení 140
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na říčním kilometru 32,4 vodního toku Haná se nachází hlásný profil kategorie B Výškov, Haná umístěný přímo ve městě Vyškov nedaleko aquaparku, který je ve správě ČHMÚ. Hlásný profil leží taktéž mimo správní území města Ivanovice na Hané, ale je důležitý pro sledování vodních stavů Hané.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kat. B - Vyškov, Haná (provozovatel: ČHMÚ) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 90
Pohotovost 120
Ohrožení 160
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Hlásný profil kat. C Ivanovice na Hané - ul. Osvoboditelů, Haná, spadá pod správu města Ivanovice na Hané. Vodočetná lať je umístěna na mostní konstrukci přes vodní tok Haná na ř. km 23, na komunikaci Osvoboditelů.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kat. C - Ivanovice na Hané - ul. Osvoboditelů, Haná (provozovatel: město Ivanovice na Hané) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost  90
Pohotovost  130
Ohrožení  170
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na Pustiměřském potoku na ř. km 7,0 je umístěn ultrazvukový hladinoměr a vodočetná lať. Hlásný profil kat. C Pustiměř, Pustiměřský potok je umístěn na mostní konstrukci mezi obcemi Pustiměř a městem Ivanovice na Hané. Hlásný profil je pod správou města Ivanovice na Hané.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kat. C - Pustiměř, Pustiměřský potok (provozovatel:  město Ivanovice na Hané) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost  60
Pohotovost  90
Ohrožení  120
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Další hlásný profil kategorie C Chvalkovice na Hané, Pustiměřský potok, ve správě města Ivanovice na Hané, je umístěn na mostní konstrukci přes vodní tok Pustiměřský potok na ř.km 1,0 na silnici 43313 při výjezdu z obce Chvalkovice na Hané směrem na Ivanovice na Hané.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kat. C - Chvalkovice na Hané, Pustiměřský potok (provozovatel: město Ivanovice na Hané) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost  80
Pohotovost  110
Ohrožení  130
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Pro sledování vodního stavu řeky Hané je také důležité sledování přítoků. Na přítocích Hané se nachází celkem další čtyři hlásné profily kategorie C. Na Roštěnickém potoce jsou umístěny hlásné profily v obci Kučerov » a ve Vyškově v místní části Křečkovice ». Na přítoku Drnůvka je hlásný profil umístěn ve Vyškově v místní části Nosálovice ». Další hlásný profil kategorie C nalezneme na zdrojnici řeky Hané, Velká Haná, v místní části města Vyškova Hamiltony ».
Hlásné profily směrodatné pro území města Ivanovice na Hané

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.