Analýza časových možností

Pro vodní tok Dyje na hranici katastrálního území obce Jaroslavice jsou k dispozici orientační postupové doby povodňových průtoků. Ty jsou stanoveny na základě předchozích zkušeností. Rychlost postupu povodňových průtoků ovlivňuje stav vegetace, splaveniny, ledové jevy, šířka inundace, spádové stupně apod. »

Rychlost postupu povodňových průtoků na Dyji

Úsek Délka úseku (km) Postupová doba (h) Rychlost (km/h)
od Znojma po Travní Dvůr (131,0-98,9 ř. km) 32,1 14 - 20 1,6 - 2,3

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je doslova životně důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Moravy.