Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Jílové je při povodni ohrožováno zhruba 21 budov, které trvale obývá zhruba 137 obyvatel, z toho 10 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Dalších 418 obyvatel je krátkodobě pobývajících. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města. »
Ohrožené objekty na území města Jílové - agregované

Ohrožující objekty

V území okolo vodních toků v katastru města se nachází několik objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se především o ČOV Jílové - Modrá a o areál společnosti DS Smith Packaging.
Ohrožující objekty na území města Jílové
Kontaminovaná místa na území města Jílové

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Jílové.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Jílové.