Organizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

 • Mimo období povodně je povodňovým orgánem MěÚ Jílové.
 • Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise města Jílové.

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise města a ta požádá vyšší povodňovou komisi o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat. Povodňový orgán města je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností - povodňové komisi ORP Děčín

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území města Jílové bude řídit povodňová komise města Jílové v případě extrémního ohrožení povodňová komise ORP Děčín.

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise města Jílové:

 • povodňové komisi ORP Děčín
 • povodňové komisi města Děčín
 • KOPIS Ústeckého kraje
 • fyzickým a právnickým osobám na území města, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise města Jílové od:

 • předpovědní povodňové služby
 • obce Libouchec, která se nachází na vodních tocích nad městem
 • povodňové komise ORP Děčín
 • hlídkové služby
 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • případně od KOPIS Ústeckého kraje

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může povodňový orgán města Jílové obdržet:

 • od povodňového orgánu ORP Děčín
 • na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků
 • z internetu (http://www.poh.czhttp://www.chmi.cz)
 • od HZS Ústeckého kraje
Organizace povodňové služby vychází z opatření stanovených v kapitole Činnosti povodňového orgánu při nebezpečí povodně a při povodni, ze Statutu povodňové komise a Jednacího řádu povodňové komise města Jílové.

Zahájení činnosti povodňové komise města Jílové včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňové knihy a vyrozumí se o tom:

 • Povodňový orgán města Děčín
 • Povodňový orgán obce s rozšířenou působností Děčín
 • Fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • KOPIS HZS Ústeckého kraje
 • Vodohospodářský dispečink Povodí Ohře, státní podnik
 • Správce vodních toků – Lesy České republiky, s. p., Povodí Ohře, státní podnik

Předseda povodňové komise - starosta města:

 • svolává zasedání komise, řídí její práci a odpovídá za její činnost
 • rozhoduje v rámci operačního řízení spolu s velitelem JSDHO o nasazení JSDHO a MP Jílové, vyzývá (žádá) právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci (§78 odst.3 písm. i) vodní zákon č.254/2001 Sb., zákon o integrovaném záchranném systému č.239/2000 Sb. a za krizového stavu i § 29 odst. 3 a § 31 odst. 3 zákona o krizovém řízení č.240/2000 Sb.)
 • v případě nebezpečí z prodlení činí opatření, která jsou obvykle zajišťována komisí
 • podepisuje usnesení komise
 • jmenuje a odvolává členy povodňové komise
 • na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření a vyhlašuje a odvolává II. a III. SPA
 • při dosažení I. SPA - vydá pokyn k prověrce dosažitelnosti
 • při dosažení II. SPA - vydá pokyn ke svolání Povodňové komise města Jílové při vyhlášení (dosažení) limitů II.SPA
 • zajišťuje varování osob, nařizuje a organizuje evakuaci osob (prostřednictvím JSDHO, MP Jílové) a nouzové přežití obyvatel prostřednictvím pověřených osob v evakuačních střediscích
 • zajišťuje základní a nutné funkce v území narušeném povodní
 • rozhoduje o nasazení sil a prostředků (v době operačního řízení je JSDHO řízena Krajským operačním a informačním střediskem Ústí nad Labem) ve své podřízenosti a o přidělení humanitární pomoci
 • schvaluje ve spolupráci s velitelem zásahu obsah informací pro sdělovací prostředky, které jsou předávány prostřednictvím tiskového mluvčího
 • řídí nácviky činnosti povodňové komise a provádí prověrky její připravenosti
 • je odpovědný za vedení povodňové knihy
 • pověřuje osobu do funkce zapisovatelky do Povodňové knihy (sekretariát MěÚ Jílové).

Místopředseda povodňové komise:

 • v době nepřítomnosti předsedy komise řídí činnost komise
 • je zastupován v době nepřítomnosti tajemníkem PK
 • spolupracuje s územním pracovištěm Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem, pracoviště Děčín
 • organizuje zajištění zásobování města pitnou vodou (dodání cisteren s pitnou vodou ze SČvK Děčín)
 • zabezpečuje provedení evidenčních a dokumentačních prací při a po povodni
 • zabezpečuje zpracování zprávy o povodni (do 30 dnů po povodni)
 • schvaluje finanční náhrady za použití sil a prostředků právnických osob a fyzických osob
 • řídí ve spolupráci s velitelem složky IZS vyrozumění, evakuaci obyvatelstva a nouzové přežití
 • zabezpečuje odborné činnosti krizového a havarijního plánování a řízení
 • navrhuje předsedovi požádat o pomoc armádu ČR, Správu státních hmotných rezerv a další subjekty

Tajemník:

 • zastupuje v době nepřítomnosti místopředsedu PK
 • má funkci koordinátora pracovních skupin
 • zabezpečuje plnění protipovodňových opatření pracovníky MěÚ
 • spolupracuje s povodňovým orgánem Ústeckého kraje
 • připravuje podklady pro hlášení vyšším složkám
 • řídí činnost zapisovatelky (sekretariát MěÚ Jílové)
 • cestou pracovníků MěÚ provádí materiální a technické zabezpečení členů Povodňové komise a proviantní zabezpečení Povodňové komise (cestou školní jídelny, drobné občerstvení na místě)

Člen komise - velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Jílové (JSDHO Jílové):

 • řídí nasazení členů JSDHO
Seznam vybavení JSDHO je uveden v kapitole Důležité kontakty

Člen komise - velitel městské policie Jílové:

 • organizuje a zabezpečuje vyrozumění a svoz členů Povodňové komise (příkaz obdrží od starosty)
 • počínaje I. SPA organizuje hlídkovou službu a o stavu podává hlášení předsedovi komise
 • zajišťuje v součinnosti s Policií ČR pořádkovou službu, uzávěru postižených oblastí, úkoly při evakuaci obyvatelstva a dopravní zabezpečení
 • organizuje varování a informování obyvatelstva mobilním prostředkem MP
 • spolupracuje na evidenci škod v průběhu povodně
Seznam vybavení MP Jílové je uveden v kapitole Důležité kontakty

Člen komise – vedoucí OMH MěÚ Jílové:

 • zajišťuje minimálně o počtu 5 pracovníků znalých vpustí a kritických míst technickou činnost (pily, traktory, nakladač a ruční nářadí), pytle s pískem, pomocný materiál
 • vede přehled o pracovní pomoci (počty sil a prostředků, počet odpracovaných hodin pracovníků OMH MěÚ Jílové)
 • podílí se na evidenci a vyčíslení povodňových škod
 • koordinuje ve spolupráci s tajemnicí MěÚ Jílové, velitelem JSDHO Jílové a velitelem městské policie Jílové činnost pracovníků OMH MěÚ Jílové
Seznam vybavení MH MěÚ Jílové je uveden v kapitole Důležité kontakty

Člen komise – DS Smith Packaging ČR, s. r. o., Jílové:

 • koordinuje činnost preventivní požární hlídky pracoviště DS Smith Packaging ČR, s.r.o., Jílové, o počtu 4 mužů
 • zajišťuje, eviduje a informuje o povodňové situaci Jílovského potoka v úseku objektu společnosti DS Smith Packaging ČR, s.r.o., Jílové, který se nachází na obou stranách Jílovského potoka (na pravé straně jsou objekty skladů a na levé straně v bezprostřední blízkosti potoka je hlavní administrativní budova, ve které jsou některé výrobní provozy, hlavní výrobní provozy jsou umístěny za silnicí č.13)
 • spolupracuje s tajemnicí MěÚ Jílové, velitelem JSDHO Jílové a velitelem městské policie Jílové při případné pomoci a výpůjčce techniky a materiálu
 • podílí se na evidenci povodňových škod a na zpracování zprávy o povodni

Člen komise – společnost Pastor a syn s. r. o., Modrá:

 • koordinuje činnost preventivní požární hlídky pracoviště společnosti Pastor a syn s. r. o., Modrá
 • zajišťuje, eviduje a informuje o povodňové situaci Jílovského potoka v úseku objektu společnosti Pastor a syn s. r. o., Modrá, která se nachází po jedné straně Jílovského potoka (objekty skladových prostor)
 • spolupracuje s tajemnicí MěÚ Jílové, velitelem JSDHO Jílové a velitelem městské policie Jílové při případné pomoci a výpůjčce techniky a materiálu
 • podílí se na evidenci povodňových škod a na zpracování zprávy o povodni.

Povinnosti povodňové komise města Jílové:

 • řeší povodňovou situaci na území města v rámci svých možností podle zpracovaného povodňového plánu
 • organizuje sběr informací o povodňové situaci na území města Jílové
 • je ve spojení a předává informace a návrhy povodňové komisi města Děčín, ležící níže na vodním toku a povodňové komisi ORP Děčín
 • organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje sousední obce o nebezpečí a průběhu povodně, správce povodí, ČHMÚ a HZS
 • organizuje hlídkovou službu na území města Jílové
 • organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech města Jílové
 • spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí, správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např. koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)
 • monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod a organizuje příslušná opatření
 • zajišťuje prvotní dokumentační práce na území města Jílové
 • zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy (pověřený zapisovatel)
 • podle potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc
 • zajišťuje nasazení sil a prostředků na území města Jílové
 • organizuje technická protipovodňová opatření (aplikace hradících prostředků, zemní práce apod.) na území města Jílové
 • vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje s Policií ČR
 • zajišťuje organizaci evakuace na území města Jílové
 • spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území města Jílové
 • zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou
 • pokud síly a prostředky na provádění záchranných prací přesahují možnosti města, vyžádá další pomoc u HZS Ústeckého kraje a u povodňového orgánu ORP Děčín
 • zajišťuje prvotní úklidové a sanační práce po povodni (čištění, dezinfekce, deratizace apod.) na území města Jílové
 • organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území města Jílové
 • zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)
 • vede přehled o evakuovaných osobách na území města Jílové (ve střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)
 • zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území města Jílové
 • provádí evidenční a dokumentační práce na území města Jílové
 • zjišťuje rozsah povodňových škod na území města Jílové a zajišťuje jejich evidenci (majetek města, státu, právnických a fyzických osob)
 • vede přehled o povodní postižených osobách na území města Jílové
 • připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní postiženého území za účelem zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území na území města Jílové

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Příloha: Plán spojení na důležité organizace
 1. Český hydrometeorologický ústav: Pobočka Ústí nad Labem (Regionální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)
 2. Povodí Ohře, státní podnik (správce povodí a vodních toků)
 3. Lesy České republiky, s. p. (správce vodních toků)
 4. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 5. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 6. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín
 7. Složky Policie České republiky, obvodní oddělení Děčín - Podmokly
 8. Složky Armády ČR
 9. Orgány ochrany veřejného zdraví
 10. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
 11. Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

 

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Město provozuje lokální varovný systém, který je napojen na celostátní Jednotný systém varování a informování obyvatelstva (JSVI), budovaný Ministerstvem vnitra ČR – GŘ HZS. Varovné signály z JSVI (CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky varovného a informačního systému. »

Lokální varovný systém zahrnuje hlásiče místního informačního systému, kterým je schopen starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen varovat nebo předat jiné pokyny fyzickým a právnickým osobám a organizacím, které jsou dotčeny povodní.

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící / vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • v případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

Při vyhlášení evakuace»

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • zabezpečit dům / byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu - přesunout se do místa evakuace (pěšky / vozidlem)

Opatření k ochraně životního prostředí (týká se především ohrožujících objektů uvedených v kapitole Charakteristika ohrožených objektů):

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz.
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.