Charakteristika zájmového území

Jindřichovice pod Smrkem jsou obcí, ležící v Libereckém kraji, správním obvodu obce s rozšířenou působnosti Frýdlant. Obec se skládá ze dvou základních sídelních jednotek, a to Jindřichovice pod Smrkem a Dětřichovec. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 655 obyvatel, z toho 308 mužů a 347 žen. První zmínka o obci je z roku 1 381. V obci působí základní škola i školka, je vybavena poštou i knihovnou. Jindřichovice mají železniční spojení s Frýdlantem. V obci najdeme památku lidové architektury, a to podstávkový dům a jediný funkční mlýn v Čechách.

Katastrální území obce Jindřichovice pod Smrkem

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Jindřichovice pod Smrkem se nachází ve Frýdlantském výběžku. Západní hranice obce kopírují hranice se sousedícím státem Polsko. Zastavěná část leží v údolí Jindřichovického potoka, který samotný pramení pod Andělských vrchem (572 m n. m.). Nejvyšším vrcholem území je Hřebenáč (566 m n. m.) na jihu katastru. Území se také zvedá směrem na severovýchod ke státním hranicím, kde dominuje vrchol Kukačka (471 m n. m.).

 

Struktura půdního fondu

Celková velikost obce činí 1 913 ha. Největší plochy zastupují lesy s téměř 50 % v území. Trvalé travní porosty s 32 % zastoupením tvoří 618 ha půdy. Orná půda se nachází zejména kolem zastavené části obce a tvoří 10 % celkové výměry. Zastavená část obce se rozléhá na 12,9 ha (1 %).

Využití pozemků v obci Jindřichovice pod Smrkem (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 193,6 ha 10,1 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 30,3 ha 1,6 %
Sady 0,2 ha 0 %
Trvalé travní porosty 618,4 ha 32,3 %
Lesní půda 952,2 ha 49,8 %
Vodní plochy 17,2 ha 0,9 %
Zastavěné plochy 12,9 ha 0,7 %
Ostatní plochy 88,7 ha 4,6 %
Celková výměra k. ú. 1913,6 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá do mírně teplé oblasti s označením MT 2. Tato klimatická oblast se vyznačuje krátkým létem s 20 - 30 letními dny a průměrnou teplotou v červenci mezi 16 - 17 °C. Léto je mírně chladné a mírně vlhké. Zima je normálně dlouhá s mírnými teplotami. Průměrné teploty v lednu se pohybují v rozmezí -3 až -4 °C. Zima je suchá s normálně dlouhým trváním sněhové pokrývky v rozmezí 80 až 100 dní. 

Charakteristika mírně teplé oblasti MT 2 

Charakteristika
MT 2
Počet letních dnů 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100
Počet zamračených dnů 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50