Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Jindřichovice pod Smrkem a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Rozhodujícím vodním tokem pro obec je Jindřichovický potok, hydrologické pořadí 2-04-06-00-40. Pramení na severním úbočí Andělského vrchu (572 m n.m.) v katastru města Nové Město pod Smrkem. Odtud pokračuje severním směrem k místní části Dětřichovec a dále protéká intravilánem Jindřichovic pod Smrkem. V obci obtéká kostel Nejsvětější Trojice a památku skanzenu s větrným mlýnem. Jindřichovický potok obtéká nad obcí Písečný vrch (380 m n.m.) a směruje k česko-polské hranici. U hranice se do Jindřichovického potoka vlévá Bleskový potok a spolu dále tvoří státní hranici až k Srbské, kde vodní tok ustupuje do Polska. Tento potok je napájen pouze ze svahů v okolí obce a množství protékající vody v intravilánu je v průběhu roku velmi proměnlivé. Pro omezení možnosti bleskových povodní se obci podařilo vybudovat polosuchý poldr, který zadrží značné množství splachů.

 

Vodní toky na území obce Jindřichovice pod Smrkem 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Jindřichovice pod Smrkem může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Jindřichovický potok. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily:

  • Hlásný profil kat. C Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovický potok » ve správě obce. Toto hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku nad č.p. 212.
Hlásné profily směrodatné pro území obce Jindřichovice pod Smrkem

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.