Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení obytných budov zpětným vzdutím vody v kanalizaci nebo při vzestupu hladiny podzemní vody.

V obci Křtěnov není oficiálně stanovené záplavové území, v severní části obce je určena pouze část území, kde může dojít k povodním s nízkou pravděpodobností výskytu či k extrémnímu povodňovému scénáři (oblast původně vymezena pro město Olešnici), přesto je při povodni ohrožováno zhruba 12 budov, které trvale obývá 36 obyvatel, z toho 9 patří do rizikové skupiny (starší 70, let, osoby ZTP). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat »
Ohrožené objekty na území obce - agregované. 

Ohrožující objekty »

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryta toků, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost.
V oblasti nejvyšší zaznamenané přirozené povodně a její blízkosti se nachází několik objektů, které mohou být při povodni zdrojem ohrožení:
  • ČOV (u Hodonínky v jižní části města Olešnice)
  • Agroplast VE Křtěnov, a. s. – Křtěnov 59, 679 74 Olešnice na Moravě
Ohrožující objekty na území obce Křtěnov
Kontaminovaná místa na území obce Křtěnov

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Křtěnov.

Všechny povodňové plány jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Obecním úřadu Křtěnov v kanceláři starosty obce.