Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Boskovice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Křtěnov.

Osoby na území obce Křtěnov budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Za povodňové situace může dojít k zaplavení komunikace III/3629, která se stane neprůjezdnou. V minulosti docházelo k zaplavení místních komunikací - od č. p. 22, kolem č. p. 18, 24, jižně až po č. p. 28. Nicméně k uzavírce silnic nedochází. Dále byla vymezena ústupová trasa, která vede po silnici III. třídy č. 36210 směrem na Lhotu u Olešnice. »
Dopravní omezení na území obce Křtěnov
Objízdné trasy na území obce Křtěnov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.