Charakteristika zájmového území

Obec Křtěnov se nachází v severozápadní části Jihomoravského kraje a tvoří hranici s Vysočinou. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Boskovice. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 217 obyvatel. Rozloha obce činí téměř 282 ha. V obci najdeme knihovnu a hřiště. Z organizací pak SDH Křtěnov.

uzemi obce krtenov
Území obce Křtěnov

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 281,6 ha. Výše uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Z tabulky zřetelně vyplývá, že využití půdního fondu v  obci Křtěnov je převážně formou zemědělské půdy (téměř 51%), lesy tvoří 12,6 %; 1,5 % zastavěné plochy; 0,6 % vodní plochy a 7,7 % ostatní plochy.

Využití pozemků v obci Křtěnov (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 136,7 ha 48,5 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 5,8 ha 2,1 %
Sady 0,3 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 75,7 ha 26,9 %
Lesní půda 35,6 ha 12,6 %
Vodní plochy 1,8 ha 0.6 %
Zastavěné plochy 4,1 ha 1.5 %
Ostatní plochy 21,6 ha 7,7 %
Celková výměra k. ú. 281,6 ha 100 %

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do Česko-moravské soustavy, Českomoravské vrchoviny (podsoustava), celku Hornosvratecké vrchoviny a podcelku Nedvědické vrchoviny. V tomto podcelku vymezujeme v rámci obce 2 okrsky: Olešnická kotlina (zde se nachází niva Hodonínky, zástavba obce až po Bartošův kopec) a Vírská vrchovina (západní část obce – Kopaniny a Jonášův kopec).

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá obec do mírně teplé podoblasti MT3, která se vyznačuje krátkým létem, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým s přechodným obdobím normálním až dlouhým s mírným jarem a mírným podzimem a zimou normálně dlouhou, mírně až mírně chladnou, suchou až mírně suchou s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT3

Charakteristika MT3
Počet letních dnů 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140
Počet mrazových dnů 130 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50


Sklonitostní poměry na území obce Křtěnov


Digitální model reliéfu obce Křtěnov