Charakteristika zájmového území

Obec Křtěnov se nachází v severozápadní části Jihomoravského kraje a tvoří hranici s Vysočinou. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Boskovice. K 1. 1. 2018 bylo v obci evidováno 211 obyvatel. Rozloha obce činí téměř 282 ha. V obci najdeme knihovnu a hřiště. Z organizací pak SDH Křtěnov.

Využití pozemků v obci Křtěnov (dle ČSÚ k 1.1.2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 137,1 ha 48,7 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 5,8 ha 2,1 %
Sady 0,3 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 75,7 ha 26,9 %
Lesní půda 35,2 ha 12,5 %
Vodní plochy 1,8 ha 0.6 %
Zastavěná plochy 4 ha 1.4 %
Ostatní plochy 21,7 ha 7,7 %
Celková výměra k.ú. 281,6 ha 100 %

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 281,6 ha. Výše uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Z tabulky zřetelně vyplývá, že využití půdního fondu v  obci Křtěnov je převážně formou zemědělské půdy (téměř 51%), lesy tvoří 12,5 %; 1,4 % zastavěné plochy; 0,6 % vodní plochy a 7,7 % ostatní plochy.

uzemi obce krtenov
Území obce Křtěnov

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do Česko-moravské soustavy, Českomoravské vrchoviny (podsoustava), celku Hornosvratecké vrchoviny a podcelku Nedvědické vrchoviny. V tomto podcelku vymezujeme v rámci obce 2 okrsky: Olešnická kotlina (zde se nachází niva Hodonínky, zástavba obce až po Bartošův kopec) a Vírská vrchovina (západní část obce – Kopaniny a Jonášův kopec).

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá obec do mírně teplé podoblasti MT3, která se vyznačuje krátkým létem, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým s přechodným obdobím normálním až dlouhým s mírným jarem a mírným podzimem a zimou normálně dlouhou, mírně až mírně chladnou, suchou až mírně suchou s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT3

Charakteristika
MT3
Počet letních dnů 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140
Počet mrazových dnů 50 - 60
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100


Sklonitostní poměry na území obce Křtěnov


Digitální model reliéfu obce Křtěnov


Digitální model reliéfu obce Křtěnov