Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

krtenov toky

Vodní toky na území obce Křtěnov

Nejvýznamnějším tokem na území obce je Hodonínka (nebo též Křtěnovský potok), která vzniká spojením dvou bezejmenných toků poblíž obce Nyklovice (severozápadně od obce Křtěnov). Koryto Hodonínky není po město Olešnici nijak regulované a výrazně meandruje. Spolu s meandry se zde dochovaly původní porosty olšin. Na území obce Křtěnov jsou již zásahy do toku viditelné – koryto je zčásti zpevněné a také zde bylo vybudováno několik protipovodňových opatření (viz Odtokové poměry). Intravilánem obce protéká Hodonínka severojižním směrem, pak se tok ostře stáčí vpravo (zde došlo k napřímení toku), dále obtéká Podhrázský Mlýn a pokračuje na jih směrem k obci Hodonín. Rozloha povodí Hodonínky činí 67,9 km2 a jeho členitost kolísá od 340 do 760 m n. m. (průměrná nadmořská výška je 591 m n. m.). Hodonínka ústí zleva do Svratky ve Štěpánově.

Významným levostranným přítokem Hodonínky je Veselský potok. Na Veselském potoku se nachází soustava vodních nádrží Horní rybník (Jericho), Dolní rybník (Kačeňák) a Obecní rybník. Vzhledem k tomu, že je tok v intravilánu města Olešnice zatrubněný, kapacita koryta je omezena, tak byla vybudována v horní části toku soustava suchých poldrů, které by měly ochránit město Olešnici a zároveň i obec Křtěnov před případnou povodní (viz. Odtokové poměry a dPP města Olešnice).