Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Lobendava

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Lobendava a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

lbv_vodni_toky
Vodní toky na území obce Lobendava delší než 1,0 km

Původní jméno „Lobendov“ má základ ve staroslovanském slově Lubyja = krásný potok.

Nejvýznamnějšími vodními toky na území obce Lobendava jsou Luční potok (č. h. p. 1-15-01-028, 1-15-01-030) a jeho pravostranný přítok Bublava (č. h. p. 1-15-01-029). Na východě až jihovýchodě zasahuje do území obce povodí Liščího potoka (č. h. p. 1-15-01-023), jehož hranice probíhá po zalesněném hřebeni spojujícím vrch Jáchym s Ječným vrchem. Obcí protékají další místní bezejmenné drobnější toky.

Luční potok je v celé své délce neupraven s velmi meandrovitým tokem a bohatým břehovým porostem  zejména   v horní   části   toku. Pramení u státní hranice se Spolkovou republikou Německo mezi Skřivánčím vrchem a Bukovou horou v nadmořské výšce 400 m. Ústí zprava do Vilémovského potoka v Dolní Poustevně. Plocha celého povodí potoka je 36,8 km2,  délka toku 10,5 km a průměrný spád toku činí 10 ‰. Je poměrně vodný s levostranným přítokem Severním potokem, s pravostranným přítokem Bublavou a s několika bezejmennými přítoky. Některé přítoky Lučního potoka jsou melioračními toky. Pro Luční potok je stanoveno záplavové území (Q5, Q20, Q100) včetně aktivní zóny záplavového území v celé jeho délce.

Lesní potok (č. h. p. 1-15-01-028) pramení na severovýchodě území v nadmořské výšce cca 410 m n. m. Na toku se nachází soustava tří menších vodních nádrží. Ústí zleva do Lučního potoka. Celková délka toku činí 1,9 km.

Severní potok (č. h. p. 1-15-01-028) pramení u nejsevernějšího bodu ČR v nadmořské výšce cca 440 m n m. V intravilánu obce ústí do Lučního potoka. Celková délka toku činí 2,62 km.

Místní potok Nová Víska (č. h. p. 1-15-01-030) lemuje hranici s vedlejší obcí Nová Víska, kde pramení v nadmořské výšce cca 400 m n. m. Celková délka toku činí 1,6 km.

M - denní průtoky Lučního potoka

M (dny) 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364
Q1 (m3/s) 498 359 287 239 202 176 157 137 116 94 77 51 23
Q2 (m3/s) 2200 1600 1200 100 880 770 680 600 500 410 340 220 100

Q1: Luční potok - profil nad Bublavou (Zlatý potok)

Q2: Luční potok - státní hranice

N - leté průtoky Lučního potoka

N (roky) 1 5 10 25 50 100
Q (m3/s) 2,9 5,4 7,4 10,1 16,5 24,3

Měřeno před soutokem s Bublavou, ř. km 5,33. Hodnoty jsou převzaty ze studie záplavového území.

Z hydrogeologického hlediska náleží zájmové území do rajónu 641 – Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor. Krystalinická zvodeň je zde vázána především na přípovrchové pásmo rozpojení hornin krystalinika (popř. na hlubší puklinové systémy) a nadložní hlinitopísčitá eluvia a deluvia. Právě na rozhraní obou prostředí jsou vytvořeny ideální podmínky pro akumulaci a pohyb podzemní vody. Horninový soubor je charakterizován slabou puklinovou propustností skalních hornin a střední až dobrou průlinovou propustností kvartérního pláště.

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Lobendava

Přehled vodních nádrží na území obce Lobendava naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".

Soustava tří malých vodních nádrží na Lesním potoce se nachází v místní části U koupaliště  na severu území při komunikaci III/2671 vedoucí do sousední obce Liščí. Jedná se o soustavu tří rybníků o ploše I - 1,32 ha, II - 0,49 ha, III - 0,41 ha. Vlastníkem vodních děl je Povodí Ohře, s. p. Kolem vodních nádrží se nachází lokální biocentrum LBC 20 .

Dýmový rybník se nachází v jižním okraji zastavěného území obce. Rybník je průtočný, leží na pravostranném přítoku Lučního potoka. Plocha činí 1,26 ha. Vlastníkem vodního díla je obec Lobendava.

V případě vzniku zvláštní povodně na soustavě tří rybníků by mohl být ohrožen intravilán obce Lobendava. Rozsah ohrožení, případně rozsah záplavového území, při vzniku zvláštní povodně nebyl stanoven.