POVODŇOVÝ PLÁN obce Lobendava

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, státní podnik - správa toků - oblast povodí Ohře
Č. j.: LCR956/000567/2018; ze dne 28. 02. 2018
Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín
Č. j.: POH/07389/2018-2/301100; ze dne 02. 03. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rumburk - odbor životního prostředí, vodoprávní úřad
Č. j.: OŽP/26041-18/3707-12/lat; ze dne 03. 07. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 04. 2020
offline verze 27. 04. 2020
digitalizovaná verze 27. 04. 2020
databáze POVIS 27. 04. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i