Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Rumburk.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Lobendava

Osoby na území obce Lobendava budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Koryto Lučního potoka je na mnoha místech v intravilánu nekapacitní a již při Q5 dochází k zaplavování nemovitostí a komunikací. V obci byly vyznačeny tři místa dopravního omezení, kdy dojde k zaplavení místní komunikace při Q5, a to na komunikaci III/2677 u č. p.16, II/266 u č. p. 111 a III/26510 u č. p. 162. V případě povodně blížící se Q20 je v intravilánu obce zaplavena a zneprůjezdněna  komunikace III/2671 u č. p.187. »
Pro obec Lobendava není stanovena objízdná trasa, která reaguje na zaplavení a zneprůjezdnění komunikace. V případech zneprůjezdnění některé části obce, budou objízdné trasy stanoveny operativně povodňovou komisí obce Lobendava.
Dopravní omezení na území obce Lobendava
Objízdné trasy na území obce Lobendava

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.