Varovná opatření

Osoby v povodní ohrožené oblasti na území obce Lobendava jsou varovány těmito způsoby:

  • spuštěním varovného systému - varovný signál „všeobecná výstraha" s doplněním verbální informace („Nebezpečí zátopové vlny“)
  • hlášením v místním rozhlase o nebezpečí povodně, předpokládaném ohrožení, včetně základních pokynů a opatření pro ohrožené obyvatele »
  • telefonicky, SMS
  • osobním sdělením (pěší spojka, megafony, případně ve spolupráci s JSDH Dolní Poustevny)

Varování provádí povodňový orgán obce Lobendava (jiná osoba pověřená předsedou povodňové komise), případně HZS, povodňová komise ORP Rumburk, Policie ČR, případně jiný orgán.

Verbální informace (elektronická siréna)

  • Všeobecná výstraha: „Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.“
  • Nebezpečí zátopové vlny: „Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“

Příklady varovného hlášení a vyrozumění obyvatel pomocí místního rozhlasu:

„Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu obce Lobendava byl v obci vyhlášen druhý (třetí) stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti (ohrožení).“
„Vlivem dlouhotrvajících dešťů (oblevy, rychlého tání sněhu) a v důsledku nepříznivé předpovědi počasí na nejbližší dny vyzýváme všechny občany bydlící v záplavovém území (konkretizovat ulice), aby zahájili opatření ke své ochraně před povodní podle povodňových plánů. Žádáme občany, aby započali zabezpečovací práce na svých nemovitostech, vyvezli dopravní prostředky ze suterénních garáží na místa mimo záplavovou oblast, přemístili cennější předměty ze suterénů a přízemí do výše položených míst (podlaží).“
„Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu obce Lobendava byl v obci vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení.“
„Vážení spoluobčané, v důsledku bezprostředního ohrožení přirozenou povodní na základě rozhodnutí povodňového orgánu je vyhlášena evakuace v obci Lobendava (ulice ..., domů ...) .“
„Hrozí blesková povodeň, zanechte veškeré činnosti a opusťte záplavové území.“
„Vyzýváme dobrovolníky z řad občanů, aby se dostavili na určené místo s nářadím (pily, sekery, lopaty…) aby byli k dispozici povodňové komisi.“
„Vyzýváme občany z určených částí obce, aby hlásili povodňové komisi na telefonní číslo aktuální povodňovou situaci v těchto místech.“
„Vyzýváme občany v postižené oblasti, aby jednali uváženě, nepodléhali panice a nešířili nepravdivé informace. Žádáme občany, aby pomohli starším a postiženým občanům provést nezbytná opatření. Na toto hlášení upozorněte i své spoluobčany.“