Charakteristika zájmového území

Obec Leština se rozkládá v Olomouckém kraji přibližně 3 km východně od města Zábřeh, příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž Zábřeh. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 1 274 obyvatel, z toho 627 mužů a 649 žen. Velikost obce činí 5,24 km2. V obci se nachází mj. mateřská škola, základní škola (1. – 5. ročník), knihovna, hřiště a tělocvična.

Využití území na katastru obce Leština (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 288.4 ha 55 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 16.9 ha 3.2 %
Sady 0.6 ha 0.1 %
Trvalé travní porosty 139.5 ha 26.4 %
Lesní půda 6.2 ha 1.2 %
Vodní plochy 16.2 ha 3.1 %
Zastavěná plochy 16.6 ha 3.1 %
Ostatní plochy 42.0 ha 7.9 %
Celková výměra k.ú. 526.4 ha 100 %

Území obce Leština

Území obce Leština

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geologického hlediska se na území obce Leština nachází písčitohlinité sedimenty kvartérního stáří s příměsemi štěrků. Na velmi podmáčených místech může docházet až k rašelinění. V zastoupení půd převažují fluvizemě, které jsou typické pro nivy vodních toků. V severním sektoru se nachází kambizemě a v nejníže položených oblastech glejové půdy.

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, Jesenické podsoustavy a podle jemnějšího dělení do celku Mohelnická brázda. Obec se nachází v nadmořské výšce 270 m, v nejsevernější části Hornomoravského úvalu, na levém břehu řeky Moravy na úpatí Benkovského výběžku Hrabišínské odnože Hrubého Jeseníku.

Dominantním tokem, který protíná katastr obce je řeka Morava, která meandruje zejména při západním okraji. Místy tvoří bažiny, či mrtvá ramena. Naopak ve východní části se nachází Vitošovský náhon. Přímo středem Leštiny prochází potok Vesník. Nedaleko od jižního okraje katastru obce dochází k významnému soutoku dvou zdejších důležitých vodních toků, a to Moravy a ze západu přitékající Moravskou Sázavou.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do mírně teplé oblasti MT10 – tj. mírně teplá a vlhká s mírnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek je 600 – 650 mm. 

Klimatické charakteristiky

Charakteristika klimatické oblasti MT10

Klimatické charakteristiky MT10
Počet letních dnů 40 až 50
Počet dnů s prům. tepl. 10°C a více 140 až 160
Počet mrazových dnů 110 až 130
Počet ledových dnů 30 až 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 až -3
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 až 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 až 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 až 8
Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 až 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 až 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 až 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 až 60
Počet zamračených dnů 120 až 150
Počet jasných dnů 40 až 50