Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Leština

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Leština a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Obec Leština se nachází v nivě na středním toku řeky Moravy mezi jejím 207 a 212 ř.km. Koryto řeky bylo v minulosti v některých částech napřímeno, často však můžeme nalézt místa, ve kterých řeka vytváří přirozené meandry. V území se vyskytují i původní meandry, dnes slepá ramena, využívaná jako vodní plochy. Kromě řeky Moravy se na území obce nachází dva další vodní toky, Vitošovský náhon a Vesník, dosahující celkové délky přibližně 10 km.
Všechny vodní toky na území obce tečou jižním směrem a stávají se levostrannými přítoky Moravy.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Morava

Místo profilu ř. km Qa [m3/s] N-leté průtoky [m3/s]
1 5 10 50 100
Hlásný profil kat. A Raškov, Morava 237 5,94 38,3 76 97,2 158 189

Vodní toky na území obce Leština

Základní údaje o vodních dílech na území obce Leština

Přehled vodních děl na území obce Leština naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Leština se nenachází žádné vodní dílo I.-III. kategorie z hlediska TBD.