Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Na území obce Líšná je při povodni ohrožováno zhruba 34 budov, které trvale obývá zhruba 61 obyvatel, z toho 13 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, důchodci). V ohrožených objektech se nachází také mateřská škola s č. p. 73, ve které se nachází od 07:00 - 15:50 hod. 56 dětí a 10 dospělých. Pro ohrožené objekty je povinností udržovat zahrady v čistotě.  Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Nad intravilánem obce se však nachází zemědělské družstvo, kde může dojít při přívalových povodních k úniku látek biologického charakteru a může dojít k mírné kontaminaci vod.

Zemědělské družstvo Líšna - č.p. 110 »

 

Ohrožené » a ohrožující objekty » (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Líšná.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Líšná u předsedy povodňové komise obce.