Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Intravilánem obce protéká vodní tok Líšenka, který pramení v nadmořské výšce kolem 325 m n. m. v blízkosti Karlovic. Odtud poté směřuje severovýchodním směrem k obci Líšná. Hned za obcí se vlévá do toku Kozrálka. Plocha povodí Kozrálky činí 34,56 km2 a je 15,08 km dlouhá. Kozrálka pramení nedaleko města Bystřice pod Hostýnem v nadmořské výšce cca 393 m n. m. Protéká Prusovicemi a vlévá se do Moštěnky v Domaželicích.

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Líšné může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Líšenka, vodní tok Kozrálka intravilán obce neohrožuje, neboť je její koryto značně kapacitní. Na základě doporučení odborného posudku zpracovaného Ministerstvem životního prostředí bylo rozhodnuto o vyjmutí hladinoměru z projektu. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásný profil: Hlásný profil kat. C Líšná, Líšenka ve správě obce Líšná, který se nachází na mostě u č. p. 62. Tento profil je opatřen vodočetnou latí a je zde barevně vyznačen III. SPA.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Líšná, Líšenka »

SPA Vodní stav [cm]
Ohrožení 80
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.