Charakteristika zájmového území

Obec Líšná leží asi 12 km jihovýchodně od Přerova na jeho hranici a současně také na hranici OlomouckéhoZlínského kraje. K 1. 4. 2014 bylo v obci evidováno 114 žen a 127 mužů. Velikost obce činí 373,6 ha, z toho cca 87 % tvoří zemědělská půda, 4 % lesní půda, 2 % zastavěné plochy, 1 % vodní plochy a 6 % ostatní plochy. V obci se nachází mateřská škola, knihovna a různé druhy spolků, mezi které patří rybářský spolek, myslivecké sdružení a sbor dobrovolných hasičů.

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, soustavy Vnější Západní Karpaty a podsoustavy Západobeskydské podhůří. Území obce Líšná pak řadíme do celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Kelčská pahorkatina, okrsek Tučínská pahorkatina - plochá pahorkatina budovaná převážně miocenními písčitojílovými a kamenito-písčitohlinitými eluvii a vrstevnatými vápnitými jíly a jílovci. Podél vodních toků se nacházejí nivní sedimenty (převážně hlíny, písky, štěrky), a také písčito-hlinité až hlinito-písčité sedimenty pestrého minerálního složení. Ostatní plochy tvoří především vrstevnatý vápnitý jíl (šlír), s polohami vápnitých písků a štěrků. Ohledně půdního pokryvu - podél vodních toků se nachází fluvizem glejová, ostatní plochy tvoří luvizem arenická a kambizem luvická. Nadmořská výška se pohybuje od 230 m n. m. po 300 m n. m.

Klimaticky (podle klimatické klasifikace Quitta) spadá území obce Líšná do oblasti T2. Oblast je charakterizována následovně: dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika oblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 170
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - -3
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50

Obcí protéká potok Líšenka, který pramení nedaleko Karlovic. Hned za obcí se Líšenka vlévá do Kozrálky, která je levým přítokem toku Moštěnka. Celková délka Líšenky činí 4,19 km.