Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Přerov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Líšná.

Osoby na území obce Líšná budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může být zaplavena komunikace směrem k objektu bývalého kravína (především vlivem přívalových srážek). Vlivem nekapacitního koryta Líšenky může dojít k vybřežení a k zatopení místní komunikace jižně od autobusové zastávky Líšná, náves. Tím pádem dojde i k zatopení příjezdových komunikací k místním domům. Objízdné trasy budou stanoveny povodňovou komisí nebo Policií ČR na základě aktuální situace. Pokud dojde k vybřežení toku Líšenky jižně od autobusové zastávky Líšná, náves, nejsou v současné době reálné žádné objízdné trasy.  »

Dopravní omezení na území obce Líšná

Název Popis omezení Vodní tok
Neprůjezdná místní komunikace směrem na objekt bývalého kravína Při povodních způsobených především přívalovými srážkami může dojít k zaplavení silnice vedoucí k objektu bývalého kravína volný terén
Místní komunikace Při povodni může dojít k zaplavení silnice jižně od autobusové zasávky Líšná, náves Líšenka
Příjezdová komunikace Při povodních může dojít k zaplavení příjezdové komunikace na jihu intravilánu obce Líšenka

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.