Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Na území města Lomnice nad Lužnicí je při povodni ohrožováno zhruba 28  budov s číslem popisným či evidenčním, ležících v záplavovém území vodního toku Lužnice a 5 budov s číslem popisným v záplavovém území vodního toku Miletínský potok. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území města se nachází několik objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »

  • Autoservis Bouška
  • Forest servis
  • EUROOIL
Bližší kontakty jsou uvedeny v Příloze Důležité kontakty část Ohrožující objekty.

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Lomnice nad Lužnicí.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Lomnice nad Lužnicí u předsedy povodňové komise města.