Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Lomnice je při povodni ohrožováno zhruba 12 budov, které trvale obývá zhruba 46 obyvatel, z toho 8 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Ohrožené objekty v obci Lomnice

Ohrožené objekty na území obce - agregované.

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází firma YANNICK a. s. (výroba plastových uzávěrů a výrobků pro potravinářství, stavebnictví, zdravotnictví a manipulační techniku), která by mohla být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Na území obce se nachází skládka TKO a vojenské cvičiště, které jsou potenciálním zdrojem kontaminace vodních toků.
 Ohrožující objekty na území obce Lomnice
Kontaminovaná místa na území obce Lomnice
Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Lomnice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Lomnice u předsedy povodňové komise obce.