Charakteristika zájmového území

Obec Lomnice je územně začleněna do okresu Bruntál a náleží pod Moravskoslezský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Bruntál, které se nachází asi 15 km od obce Lomnice. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 515 obyvatel.


Katastrální území obce Lomnice

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska náleží území obce Lomnice do Hercynského systému a do subsystému Hercynské pohoří. Obec Lomnice se řadí do provincie Česká vysočina - Krkonošsko-jesenická subprovincie. Území obce se rozkládá v Jesenické oblasti, přesněji v geomorfologickém celku Nízký Jeseník. Tvary reliéfu jsou ovlivněny především tektonickým vývojem, geologickou stavbou a odolností jednotlivých  hornin ke zvětrávání a odnosu. Nízký Jeseník byl formován především v mladších třetihorách, ale jeho vývoj pokračoval i ve čtvrtohorách.

 

Struktura půdního fondu

Z půdních typů převládají na území Lomnice kambizemě, gleje, fluvizemě a kryptopodzoly.

Celková rozloha řešeného území činí 2 722,38 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako trvalé travní porosty (cca 1 253 ha). Druhým nejčastějším využitím je lesní půda (cca 947 ha). Zemědělská půda je kromě trvalých travních porostů tvořena ornou půdou (331 ha) a zahradami (9,5 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plochy (126 ha), vodní plochy (39 ha) a zastavěné plochy (17 ha).

Využití pozemků v obci Lomnice  (dle ČSÚ k 1. 1. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 330,92 ha 12,2 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 9,48 ha 0,3 %
Sady 0,0 ha 0,0 %
Trvalé travní porosty 1 252,94 ha 46 %
Lesní půda 947,24 ha 34,8 %
Vodní plochy 39,31 ha 1,4 %
Zastavěné plochy 16,76 ha 0,6 %
Ostatní plochy 125,73 ha 4,6 %
Celková výměra k. ú. 2 722,38 ha 100 %

  

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do chladné podoblasti CH7. Vyznačuje se velmi krátkým až krátkým létem, které je mírně chladné a vlhké. Dále je typická přechodným obdobím s dlouhým chladným jarem a mírně chladným podzimem, zimou velmi dlouhou, mírně chladnou a vlhkou, s dlouhým trváním sněhové pokrývky. 

Charakteristika vybrané klimatické oblasti CH7

Charakteristika CH7
Počet letních dnů 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140
Počet mrazových dnů 140 - 160
Počet ledových dnů 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50