Charakteristika zájmového území

Město Loštice se nachází v Olomouckém kraji ve správním území obce s rozšířenou působností Mohelnice. Loštice mají čtyři místní části – Loštice, Markrabku, Vlčice a Žádlovice. Počet obyvatel k 31. 12. 2021 je 2 947.

Městečko je z historie především známé hrnčířstvím - výrobou „Loštických pohárů“, které v 15. a 16. století byly používány téměř v celé střední Evropě. Nejvýznamnějším místním produktem je výroba „Loštických tvarůžků“ (tzv. Olomoucké syrečky), které svojí charakteristickou vůní a speciální chutí jsou oblíbenou pochoutkou všech gurmánů.

Město je známé také bohatým kulturním životem. Ve městě působí přes 30 spolků a zájmových organizací. Ochotnické divadlo a účinkování domácích hudebních souborů má zde již více jak stodvacetiletou tradici. Nejvýznamnější společenskou událostí města, která si získává postupně svoji tradici, jsou „Slavnosti hudby a tvarůžků“, ze sportu je to turistické „Putovaní za Loštickým tvarůžkem“.

Katastrální území města Loštice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Město se nachází na pomezí Mohelnické brázdy a Zábřežské vrchoviny v nadmořské výšce 260 m. Městem protéká říčka Třebůvka, která se u obce Moravičany vlévá do řeky Moravy.

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, podsoustavy Jesenické. Území města Loštice je řazeno do celku Mohelnická brázda, která je tvořena říční nivou horní části toku řeky Moravy. Západní část území náleží i do celku Zábřežská vrchovina. Na území se stýkají dva podcelky - Mírovská a Bouzovská vrchovina. Z hlediska geomorfologických okrsků se na území katastru setkává hned několik charakteristických okrsků. Okrsek Hornomoravská niva kopíruje významnější vodní toky na území, konkrétně řeku Moravu a dolní tok Třebůvky. Severně od Loštic modeluje terén Loštická a Žádlovická pahorkatina, tvořící pomyslný předstupeň Maletínské vrchoviny. Jih katastru se ostře zvedá a dále navazuje na rozsáhlou Ludmírovskou vrchovinu.

Struktura půdního fondu

Na území města se nachází půdní typy hnědozem, kambizem modální a luvizem modální. Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 1199 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (560 ha) a lesní půda (310 ha) na jižní části katastru, kde se terén postupně zvedá směrem k Zábřežské vrchovině. Zbytek plochy tvoří ostatní plochy (151 ha), zahrady (69 ha), zastavěné plochy (42 ha), vodní plochy (33 ha), trvalé travní porosty (26 ha) a sady (8 ha).

Využití pozemků města Loštice (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 559.2 ha 46.6 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 69.5 ha 5.8 %
Sady 7.9 ha 0.7 %
Trvalé travní porosty 25.9 ha 2.2 %
Lesní půda 310.4 ha 25.9 %
Vodní plochy 33.3 ha 2.8 %
Zastavěná plochy 42.0 ha 3.5 %
Ostatní plochy 151.7 ha 12.6 %
Celková výměra k. ú. 1199.9 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace zasahují na území města klimatické podoblasti MT10, MT11 a T2. Na většině území převládá klimatická oblast MT10. Pro tu je charakteristické dlouhé, teplé a mírně suché léto, přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a podzimem, krátká, mírně teplá a velmi suchá zima s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika klimatických oblastí

Charakteristika T2 MT10 MT11
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 100 - 120 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 400 - 450 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50