Charakteristika zájmového území

Město Loštice se nachází v Olomouckém kraji ve správním území obce s rozšířenou působností Mohelnice. Loštice mají čtyři místní části – Loštice, Markrabku, Vlčice a Žádlovice. Město se nachází na pomezí Mohelnické brázdy a Zábřežské vrchoviny v nadmořské výšce 260 m. Městem protéká říčka Třebůvka, která se u obce Moravičany vlévá do řeky Moravy.

Téměř polovinu pozemků katastru zaujímá orná půda. V jižní části katastru, kde se terén postupně zvedá směrem k Zábřežské vrchovině, převažují půdy lesní.

Katastrální území města Loštice

 

Mapa území města Loštice

 

Využití pozemků města Loštice (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 574.2 ha 47.9 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 58.8 ha 4.9 %
Sady 8.9 ha 0.7 %
Trvalé travní porosty 26.5 ha 2.2 %
Lesní půda 309.4 ha 25.8 %
Vodní plochy 33.3 ha 2.8 %
Zastavěná plochy 42.6 ha 3.5 %
Ostatní plochy 146,1 ha 12.2 %
Celková výměra k.ú. 1199.9 ha 100 %


Lokalizace města Loštice

Městečko je z historie především známé hrnčířstvím - výrobou „Loštických pohárů“, které v 15. a 16. století byly používány téměř v celé střední Evropě.

K 31. 12. 2017 ve městě žilo 2 997 obyvatel. Nejvýznamnějším místním produktem je výroba „Loštických tvarůžků“ (tzv. Olomoucké syrečky), které svojí charakteristickou vůní a speciální chutí jsou oblíbenou pochoutkou všech gurmánů.

Město je známo také bohatým kulturním životem. Ve městě působí přes 30 spolků a zájmových organizací. Ochotnické divadlo a účinkování domácích hudebních souborů má zde již více jak stodvacetiletou tradici. Nejvýznamnější společenskou událostí města, která si získává postupně svoji tradici jsou „Slavnosti hudby a tvarůžků“, ze sportu je to turistické „Putovaní za Loštickým tvarůžkem“.

dmr

Digitální model reliéfu katastrálního území města Loštice se znázorněním vodních toků

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, podsoustavy Jesenické. Území města Loštice pak řadíme do celku Mohelnické brázdy, která je tvořena říční nivou horní části toku řeky Moravy. Západní část území náleží i do celku Zábřežská vrchovina. Na území se stýkají dva podcelky - Mírovská a Bouzovská vrchovina. Z hlediska geomorfologických okrsků se na území katastru setkává hned několik charakteristických okrsků. Okrsek Hornomoravská niva kopíruje významnější vodní toky na území, konkrétně řeku Moravu a dolní tok Třebůvky. Severně od Loštic modeluje terén Loštická a Žádlovická pahorkatina, tvořící pomyslný předstupeň Maletínské vrchoviny. Jih katastru se ostře zvedá a dále navazuje na rozsáhlou Ludmírovskou vrchovinu.

sklonitost

Sklonitostní poměry na katastrálním území města Loštice

Podle Quittovy klimatické klasifikace zasahují na  území obce klimatické podoblasti MT10, MT11 a T2.

Charakteristika klimatických oblastí

Charakteristika
MT10 MT11 T2
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 160 - 170
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2°C až -3°C -2°C až -3°C -2°C až -3°C
Průměrná teplota v červenci [°C] 17°C - 18°C 17°C - 18°C 18°C až 19°C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 90 - 100 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 50 - 60 40 - 50