Charakteristika zájmového území

Město Loštice se nachází v Olomouckém kraji ve správním území obce s rozšířenou působností Mohelnice. Loštice mají čtyři místní části – Loštice, Markrabku, Vlčice a Žádlovice. Počet obyvatel k 1. 1. 2018 je 2 956.

Městečko je z historie především známé hrnčířstvím - výrobou „Loštických pohárů“, které v 15. a 16. století byly používány téměř v celé střední Evropě. Nejvýznamnějším místním produktem je výroba „Loštických tvarůžků“ (tzv. Olomoucké syrečky), které svojí charakteristickou vůní a speciální chutí jsou oblíbenou pochoutkou všech gurmánů.

Město je známo také bohatým kulturním životem. Ve městě působí přes 30 spolků a zájmových organizací. Ochotnické divadlo a účinkování domácích hudebních souborů má zde již více jak stodvacetiletou tradici. Nejvýznamnější společenskou událostí města, která si získává postupně svoji tradici jsou „Slavnosti hudby a tvarůžků“, ze sportu je to turistické „Putovaní za Loštickým tvarůžkem“.

Mapa území města Loštice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Město se nachází na pomezí Mohelnické brázdy a Zábřežské vrchoviny v nadmořské výšce 260 m. Městem protéká říčka Třebůvka, která se u obce Moravičany vlévá do řeky Moravy.

Na území města se nachází půdní typy: hnědozem, kambizem modální a luvizem modální.

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, podsoustavy Jesenické. Území města Loštice pak řadíme do celku Mohelnické brázdy, která je tvořena říční nivou horní části toku řeky Moravy. Západní část území náleží i do celku Zábřežská vrchovina. Na území se stýkají dva podcelky - Mírovská a Bouzovská vrchovina. Z hlediska geomorfologických okrsků se na území katastru setkává hned několik charakteristických okrsků. Okrsek Hornomoravská niva kopíruje významnější vodní toky na území, konkrétně řeku Moravu a dolní tok Třebůvky. Severně od Loštic modeluje terén Loštická a Žádlovická pahorkatina, tvořící pomyslný předstupeň Maletínské vrchoviny. Jih katastru se ostře zvedá a dále navazuje na rozsáhlou Ludmírovskou vrchovinu.

sklonitost

Sklonitostní poměry na katastrálním území města Loštice

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 1199.9 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (573.7 ha) a lesní půda (309.4 ha) na jižní části katastru, kde se terén postupně zvedá směrem k Zábřežské vrchovině. Zbytek plochy tvoří ostatní plochy (146.1 ha), zahrady (58.8 ha), zastavěné plochy (42.5 ha), vodní plochy (33.3 ha), trvalé travní porosty (27.1 ha) a sady (8.9 ha).

Využití pozemků města Loštice (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 573.7 ha 47.8 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 58.8 ha 4.9 %
Sady 8.9 ha 0.7 %
Trvalé travní porosty 27.1 ha 2.3 %
Lesní půda 309.4 ha 25.8 %
Vodní plochy 33.3 ha 2.8 %
Zastavěná plochy 42.5 ha 3.5 %
Ostatní plochy 146,1 ha 12.2 %
Celková výměra k. ú. 1199.9 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace zasahují na území města klimatické podoblasti MT10, MT11 a T2.

Charakteristika klimatických oblastí

Charakteristika T2 MT10 MT11
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 100 - 120 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 400 - 450 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50