Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

hydro

Vodní toky na území města Loštice

Území města spadá do černomořského úmoří, povodí řeky Moravy. Intravilánem města protéká řeka Třebůvka, která pramení u Křenova v nadmořské výšce 462 m. Tok prochází okresem Svitavy v Pardubickém kraji a okresem Šumperk v kraji Olomouckém. Délka Třebůvky je 48,3 km a plocha povodí činí 584,6 km². Řeka je pravostranným přítokem Moravy, do které se vlévá ve výšce 244 m n. m. přibližně 300 m východně od intravilánu obce Moravičany.

lostice

Podélný profil vodního toku Třebůvka

Potok Podhrádek je levostranný přítok Třebůvky na území města. Jde o drobný tok, který pramení západně od města u osady Bukovina v nadmořské výšce 500 m. Délka toku je 10,5 km. Na Podhrádku je vybudovaná retenční nádrž v obci Žádlovice.

Toky protékající územím města jsou spravovány Povodím Moravy, s. p. a Oblastní správou toků Lesů ČR, s. p..

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Třebůvka

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Loštice, Třebůvka 4,90 2,48 27,3 -- 66,7 85,2 -- 131 152

 

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Loštice

Přehled vodních nádrží na území obce Loštice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".

Na území obce Loštice se nachází celkem 9 vodních nádrží. Většina nádrží se nachází v severo-západní části katastrálního území obce. Největší z nich je Žádlovická retenční nádrž, pod ní se pak nachází soutava rybníků tvořící sádka.