Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

hydro

Vodní toky na území města Loštice

Území města spadá do černomořského úmoří, povodí řeky Moravy. Intravilánem města protéká řeka Třebůvka, která pramení u Křenova v nadmořské výšce 462 m. Tok prochází okresem Svitavy v Pardubickém kraji a okresem Šumperk v kraji Olomouckém. Délka Třebůvky je 48,3 km a plocha povodí činí 584,6 km². Řeka je pravostranným přítokem Moravy, do které se vlévá ve výšce 244 m n. m. přibližně 300 m východně od intravilánu obce Moravičany.

lostice

Podélný profil vodního toku Třebůvka

 

Potok Podhrádek je levostranný přítok Třebůvky na území města. Jde o drobný tok, který pramení západně od města u osady Bukovina v nadmořské výšce 500 m. Délka toku je 10,5 km. Na Podhrádku je vybudovaná retenční nádrž v obci Žádlovice.

Toky protékající územím města jsou spravovány Povodím Moravy, státní podnik a Oblastní správou toků Lesů ČR, s. p..

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Třebůvka

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Loštice, Třebůvka 4,90 2,48 27,3 -- 66,7 85,2 -- 131 152

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Loštice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Třebůvka a Podhrádek.
Na území města se nachází několik hlásných profilů. Jedná se především o hlásný profil kat. A Loštice, Třebůvka ve správě ČHMÚ s automatickým přenosem dat. Tento profil je umístěn na mostní konstrukci přes tok Třebůvka v ř. km 4,900.
V místní části Vlčice se nachází dále hladinoměr ve správě ČHMÚ kategorie B - Vlčice.
Pro potřeby města vybudovány také tři hlásné profily kategorie C.
První hlásný profil kat. C Loštice - Vlčice, Třebůvka je umístěn na mostě přes Třebůvku na okraji intravilánu Vlčic směrem k Lošticím.
Druhý hlásný profil kat. C Žádlovice, Podhrádek je umístěn na mostku přes tok Podhrádek v Žádlovicích.
Třetí hlásný profil kat. C Bouzov, Třebůvka je umístěn na mostní konstrukci přes Třebůvku na silnici směrem k místní části Bezděkov.
Všechny tyto profily monitoruje hlídková služba města, dále jsou vybaveny automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv.
Hlásné profily směrodatné pro území města Loštice

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.