Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní toky na území města Loštice

Vodní toky na území města Loštice

Vodní toky na území města Loštice

Území města spadá do černomořského úmoří, povodí řeky Moravy. Intravilánem města protéká řeka Třebůvka, která pramení u Křenova v nadmořské výšce 462 m. Tok prochází okresem Svitavy v Pardubickém kraji a okresem Šumperk v kraji Olomouckém. Délka Třebůvky je 48,3 km a plocha povodí činí 584,6 km². Řeka je pravostranným přítokem Moravy, do které se vlévá ve výšce 244 m n. m. přibližně 300 m východně od intravilánu obce Moravičany.

lostice

Podélný profil vodního toku Třebůvka

Potok Podhrádek je levostranný přítok Třebůvky na území města. Jde o drobný tok, který pramení západně od města u osady Bukovina v nadmořské výšce 500 m. Délka toku je 10,5 km. Na Podhrádku je vybudovaná retenční nádrž v obci Žádlovice.

Toky protékající územím města jsou spravovány Povodím Moravy, s. p. a Oblastní správou toků Lesů ČR, s. p..

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Třebůvka

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Loštice, Třebůvka 4,90 2,48 27,3 -- 66,7 85,2 -- 131 152

 

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Loštice

Přehled vodních nádrží na území obce Loštice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".

Na území obce Loštice se nachází celkem 9 vodních nádrží. Většina nádrží se nachází v severo-západní části katastrálního území obce. Největší z nich je Žádlovická retenční nádrž, pod ní se pak nachází soustava rybníků tvořící sádka.