Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní toky v části Loučná nad Desnou

Vodní toky v části Kouty nad Desnou a Přemyslov

Základní hydrologické údaje vodních toků na území obce

TokMísto profiluř. kmkm2N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Desná Kouty nad Desnou 31,20 43,93 9 23,6 32,0 56,9 70,1

Desná (německy Tess) je levostranný přítok řeky Moravy v okrese Šumperk v Olomouckém kraji. Délka toku činí 31,0 km. Spolu s Divokou Desnou, která je označována jako hlavní pramenný tok dosahuje délky 43,4 km. Plocha povodí měří 338,0 km². Pramení v Medvědím žlebu pod Vysokou holí v Hrubém Jeseníku. Až k soutoku s Hučivou Desnou v Koutech nad Desnou v nadmořské výšce 560 m se také nazývá Divoká Desná. Dále směřuje převážně jihozápadním směrem. Protéká Loučnou nad Desnou, okrajem Maršíkova a Rapotínem, u kterého ji výrazně posilují přítoky Merta a Losinka. Dále protéká Vikýřovicemi, Šumperkem a obcí Sudkov. Vlévá se zleva do řeky Moravy u Postřelmova v nadmořské výšce 281 m. Zájmová oblast obce leží v povodí řeky Desné, která protéká územím ve směru severovýchod-jihozápad.

Intravilánem obce dále protékají, nebo se k němu přibližují následující vodní toky:

 • Hučivá Desná
 • Náhon a odpad Loučná II.
 • Losinka
 • Tříramenný potok
 • Poniklý potok
 • Přemyslovský potok
 • Česnekový potok
 • Divoký potok
 • Borový potok
 • Výrovka
 • Hladový potok

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

V katastrálním území obce Loučná nad Desnou se nachází hlásný profil kat. B v Koutech nad Desnou, profil je umístěn na řece Desné (staničení ř. km 31,20 u č. p. 35) », a hlásný profil kategorie B Loučná nad Desnou - Rejhotice (Desná) ». Pro včasnou výstrahu obce Loučná nad Desnou a především jejich místních částí (Kouty nad Desnou, Rejhotice, Kociánov, Filipová a Přemyslov) jsou směrodatné nově zbudované hlásné profily kategorie C v Koutech nad Desnou - Anníně na Hučivé Desné na mostě u Půra  » a v Rejhoticích na Desné na mostě u Zálesí v místě starého hlásného profilu »
 Hlásné profily směrodatné pro území obce Loučná nad Desnou

Hlásné profily na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.